De Branding - huish. regl.

Gemeente ›› Cultuur en bib ››
Parent Previous Next

Huishoudelijk reglement Centrum De Branding

Centrum De Branding
Populierenlaan 35
8400 Middelkerke

T 059 31 95 53
F 059 30 54 69
cultuurdienst@middelkerke.be

Wachtdienstnummer Technisch personeel: 0474 888 038

Concessionaris Frans Serruys: 0475 28 46 55

Klantvriendelijkheid en flexibiliteit kenmerken het gemeentelijk personeel bij de samenwerking met de gebruiker van de culturele infrastructuur. Redelijkheid en tijdig verstrekken van informatie wordt verwacht van de gebruiker.

Onderstaande afspraken en veiligheidsbepalingen zijn bindend voor de gebruiker die zich via het “aanvraagformulier culturele infrastructuur” akkoord verklaart.

Veiligheid

Brandpreventie

Diefstalpreventie

Lawaai overlast

Gebruik van materieel

Zie ook het gebruiksreglement over het uitlenen van gemeentelijk materieel via de technische dienst.
De technische fiche omvat alle gegevens over het ter beschikking zijnde materieel.

Techniek

Meubilair

Toegang tot de zaal

Het gebruik van de foyer

De foyer kan gebruikt worden voor allerlei culturele activiteiten zoals tentoonstellingen, akoestische optredens, toespraken enz. maar is tevens een ontmoetingsruimte met uitbating van een bar door de concessionaris. De gebruiker aanvaardt het publieke karakter van deze ruimte in al zijn aspecten tijdens de organisatie van zijn activiteit en houdt rekening met het feit dat de foyer enkel gedeeltelijk kan opgesplitst en derhalve nooit afgesloten kan worden.

Roken

Alle wettelijke bepalingen in verband met roken zijn van toepassing in Centrum De Branding en de signalisatie dient derhalve gerespecteerd te worden.

Leveringen

Schadepreventie

De gebruiker neemt preventieve maatregelen:

Netheid

Na afloop van iedere activiteit dient de infrastructuur in correcte staat te worden achtergelaten. De opkuis omvat ondermeer:

Het gebruik van ter beschikking gestelde poetsproducten is verplicht samen met het wegbergen van gereinigd poetsmaterieel op de voorziene plaats.

Het gebruiksreglement voorziet een procedure bij niet naleven van afspraken tot en met de mogelijkheid van het factureren van bijkomende dienstverlening.

Drank: leveringsrecht en schenkrecht

Het leveringsrecht behoort toe aan de concessionaris. Dit betekent dat alle drank bij hem moet besteld worden. De gebruiker neemt minstens 3 weken voor de aanvang van de activiteit contact op met de concessionaris. Op het leveringsrecht staat een maximum van 150% van de inkoopprijs.

De gebruiker heeft als eerste het schenkrecht bij gebruik van de bar in de polyvalente zaal (enkel mogelijk bij een ingereden tribune) en het bareiland in de kelderzaal. Dit betekent dat de gebruiker er de aangekochte drank van de concessionaris zelf mag verkopen.
Dit schenkrecht kan door de gebruiker ook afgestaan worden aan de concessionaris met mogelijkheden tot onderhandelen.

In de foyer heeft enkel de concessionaris een schenkrecht.

Vestiaire en Toiletten

De vestiaire en toiletten worden samen uitgebaat. De uitbating van de vestiaire en de toiletruimten wordt verplicht en komt de gebruiker toe. Per kledingstuk mag maximum € 0,50 worden gevraagd. (U kiest daarin vrij om max. 0.30 € te vragen bij gebruik van het toilet).Indien de gebruiker de vestiaire en de toiletruimten niet wenst uit te baten gaat dit recht naar de concessionaris.

Bij verlies van een sleutel van één van de lockers wordt tegen kostprijs van een nieuw slot de locker geopend na betaling.

Verkoop van tickets

De verschillende zalen in Centrum De Branding hebben elk een maximum aantal toegelaten personen berekend door de brandweer op basis van de evacuatiecapaciteit:

De verkoop van tickets mag deze aantallen niet overschrijden. Een overschrijding van het maximum toegelaten aantal personen kan aanleiding geven tot het opschorten van de activiteiten door het verantwoordelijk personeel van dienst.

Promotiematerieel

In Centrum De Branding (gelieve deze benaming ook zo te vermelden op promotiemateriaal) zijn zones ingericht voor affiches en folders die door alle gebruikers van de culturele infrastructuur dienen gerespecteerd te worden. Afspraken hieromtrent worden gemaakt met het personeel van de cultuurdienst dat deze zones onafhankelijk beheert.

Geschillen en onenigheden

Alle geschillen en onenigheden over het huishoudelijk reglement maken het onderwerp uit van een schriftelijke rapportering aan het diensthoofd en desgevallend aan het college van burgemeester en schepenen dat oordeelt. Bij onderwerpen m.b.t. de veiligheid kunnen de preventieadviseur, de brandweercommandant en andere deskundigen om advies gevraagd worden.