Cultuur - subsidie activiteiten

Gemeente ›› Cultuur en bib ››
Parent Previous Next

Reglement voor de subsidiëring van Middelkerkse culturele activiteiten

HOOFDSTUK I : Algemene bepalingen

Artikel 1:

Dit reglement regelt de subsidiëring van Middelkerkse culturele activiteiten d.m.v. een werkingssubsidie en een projectsubsidie.

Artikel 2:

Het Middelkerks gemeentebestuur stelt binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten jaarlijks subsidies voor de organisatie van culturele activiteiten beschikbaar. Het krediet voor de werkings- en projectsubsidies wordt jaarlijks vastgelegd.

Daarnaast stelt het Middelkerks gemeentebestuur rechtstreeks of onrechtstreeks de zalen van het gemeenschapscentrum Middelkerke gratis ter beschikking voor de organisatie van activiteiten door de erkende Middelkerkse verenigingen.

HOOFDSTUK II : Werkingssubsidie

Artikel 3:

De werkingssubsidies worden verdeeld onder de socioculturele verenigingen van Middelkerke die voldoen aan de volgende voorwaarden:

Artikel 4:

Ouderverenigingen van erkende scholen op het grondgebied van de gemeente Middelkerke kunnen een werkingssubsidie van € 224 (forfaitair bedrag) voor het voorbije kalenderjaar krijgen als ze voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikel 3 van hoofdstuk II. Er kan slechts één oudervereniging per school in aanmerking komen voor deze forfaitaire werkingssubsidie.

Artikel 5:

Socioculturele verenigingen van Middelkerke (die niet worden vermeld in artikel 4) kunnen een werkingssubsidie krijgen voor het voorbije kalenderjaar als ze voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikel 3 van hoofdstuk II en op basis van het volgende puntensysteem:

Opmerkingen bij het puntensysteem:


DEEL 1: BESTUUR

Punten

Max.

Voor te leggen stavingstuk

Aanwezigheid van een bestuurslid van de vereniging op de algemene vergadering van de cultuurraad

3 punten / vergadering

6 punten

-

Kadervorming van de bestuursleden van de vereniging door hen te laten deelnemen aan opleidingen (niet georganiseerd door de eigen vereniging) met de bedoeling om het bestuur beter te laten functioneren

2 punten / cursus

20 punten

attest


DEEL 2: CULTUUR PRODUCEREN

Punten

Max.

Podiumactiviteiten (= optredens waarvoor auteursrechten moeten worden betaald) georganiseerd door de vereniging met de eigen vereniging

4 punten / productie

12 punten

Tentoonstellingen / themabeurzen georganiseerd door de vereniging met de eigen vereniging

10 punten / tentoonstelling of beurs

20 punten

Repetities door de eigen vereniging

1 punt / repetitie

35 punten

Lessen met lesgever georganiseerd door de eigen vereniging

1 punt / lesmoment

35 punten

Realisatie van een publieke, niet-periodieke uitgave door de eigen vereniging

10 punten / uitgave

20 punten

Creatieproces door de vereniging met de eigen vereniging waarbij men moet voldoen aan min. drie van de onderstaande voorwaarden en waarbij het proces resulteert in een publiek toonmoment:

  • het schrijven van eigen composities
  • het schrijven van een eigen script of scenario
  • het maken van een eigen choreografie
  • het ontwerpen en realiseren van eigen kostuums
  • het ontwerpen en realiseren van eigen decor

10 punten / voorwaarde

50 punten


DEEL 3: CULTUUR VERSPREIDEN

Punten

Max.

Gemeenschapsvormende activiteiten met een culturele dimensie

Voorbeelden: voordracht, debat, educatieve uitstap, quiz, tentoonstelling of beurs organiseren met derden, optreden organiseren met externen enz.

2 punten / activiteit

30 punten

Opmerking: activiteiten die meerdere dagen duren, krijgen het puntenaantal per dag.


DEEL 4: CULTUUR BELEVEN

Punten

Max.

Gemeenschapsvormende activiteiten met een sociale dimensie

Voorbeelden: recreatieve en ontspannende uitstap, hobbyactiviteit, recepties, etentjes, vieringen/huldigingen, wedstrijden, creatieve ateliers, groepsprospectie theater, groepsbezoek tentoonstelling of beurs enz.  

1 punt / activiteit

30 punten

Opmerking: activiteiten die meerdere dagen duren, krijgen het puntenaantal per dag.


DEEL 5: BONUSSEN

Punten

Max.

Voor te leggen stavingstuk

Organisatie van open activiteiten door de vereniging
(= activiteiten die openstaan voor iedereen onder dezelfde voorwaarden als de leden).

1 punt / activiteit

20 punten

publicatie van de activiteit met vermelding van de voorwaarden

Organisatie van een gezamenlijke activiteit waarbij meerdere erkende Middelkerkse verenigingen (die niet onder dezelfde koepel vallen) samenwerken en waarbij er een groepsinbreng is van alle partijen.

2 punten / activiteit

20 punten

publicatie van de activiteit met vermelding van de verenigingen

Uitgifte van een eigen tijdschrift door de vereniging.

1 punt / tijdschrift

6 punten

tijdschrift

Up-to-date houden van een eigen website door de vereniging.

3 punten

3 punten

afdruk van homepage met vermelding van het webadres


Artikel 6:

§1. Bij wijze van uitvoeringsmaatregel bepaalt het college van burgemeester en schepenen de geldwaarde van 1 punt door het beschikbaar krediet voor de werkingssubsidies te verminderen met de bedragen toegekend aan de ouderverenigingen vermeld in artikel 4 en door het overblijvende krediet te delen door het totaal aantal punten die de socioculturele verenigingen samen behaalden zonder rekening te houden met de maximaal te behalen puntenaantallen vermeld in het puntensysteem.

§2. Voor elke socioculturele vereniging afzonderlijk wordt nu het behaalde puntenaantal van de vereniging vermenigvuldigd met de geldwaarde van 1 punt.

§3. Het nog beschikbare krediet voor de werkingssubsidies wordt verminderd met de bedragen toegekend aan de socioculturele verenigingen uit groep 1 zoals bedoeld in §2 van dit artikel.

§4. De geldwaarde van 1 punt wordt opnieuw bepaald door het overblijvende krediet te delen door het totaal aantal punten die de socioculturele verenigingen uit groep 2 zoals bedoeld in §2 van dit artikel samen behaalden, rekening houdend met de maximaal te behalen puntenaantallen vermeld in het puntensysteem. De werkingssubsidie die aan die verenigingen wordt toegekend, bekomt men door het behaalde puntenaantal per vereniging te vermenigvuldigen met de geldwaarde van 1 punt.

§5. In geval van noodzakelijke afronding wordt steeds afgerond naar de laagste cent.
(Vb. € x,0486 = € x,04).

§ 6. Socioculturele verenigingen die volgens de berekening een werkingssubsidie van € 1.250 of meer krijgen voor het voorbije kalenderjaar, dienen een extra financieel verslag (met een overzicht  van de vermogenstoestand op basis van rekeningafschriften en een vermelding van de inkomsten en uitgaven van het afgelopen kalenderjaar) in bij de cultuurdienst ter staving van hun werking. Indien dit financieel verslag niet wordt ingediend, wordt geen werkingssubsidie uitbetaald aan de betrokken vereniging.

Artikel 7:

De gemeentelijke financiële dienst betaalt de werkingssubsidies uit na advies van de cultuurraad op basis van dit reglement, na beslissing van het college van burgemeester en schepenen en na afloop van een eventuele bezwaarprocedure.

HOOFDSTUK III : PROJECTSUBSIDIES

Artikel 8:

Elke persoon gedomicilieerd in Middelkerke of erkende Middelkerkse vereniging kan een projectsubsidie aanvragen op basis van de volgende voorwaarden:

Artikel 9:

Het project wordt beoordeeld door de cultuurdienst op basis van onderstaande criteria, als principiële goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en daarna ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Het dossier wordt ook ter kennisname doorgegeven aan de cultuurraad.

Criteria ter beoordeling: vernieuwend, gemeenschapsvormend, enig / uniek, vormend, bijzondere samenwerking, specifieke omkadering, kunst-educatief of sociaal-artistiek project.

Artikel 10:

De gemeentelijke financiële dienst betaalt de projectsubsidies uit

Opmerking: een voorschot (max. 50%) op de toegekende projectsubsidie kan vroeger uitbetaald worden, mits voorlegging van reeds betaalde facturen en rekeningafschriften.  Indien het project wordt afgelast, kan het voorschot teruggevorderd worden.

HOOFDSTUK IV : VERSTREKKEN VAN INFORMATIE EN CONTROLE

Artikel 11:

Controle op naleving van het reglement en juistheid van de ingediende gegevens kan op ieder ogenblik uitgeoefend worden door de werkgroep subsidies van de cultuurraad, door een gemachtigde van het college van burgemeester en schepenen of door het college van burgemeester en schepenen zelf. Van deze controle wordt telkens een verslag gemaakt dat wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen, die op basis daarvan een gemotiveerde beslissing neemt.

Artikel 12:

Het college van burgemeester en schepenen kan passende sancties opleggen aan diegenen die onjuiste informatie verstrekken of bij wie tekortkomingen bij het invullen van de aanvraagformulieren worden vastgesteld. Het (deels) niet verkrijgen van de subsidies van het desbetreffende kalenderjaar of eventuele uitsluiting, behoren tot deze sanctiemogelijkheden.

HOOFDSTUK V : UITZONDERINGEN EN BEZWAREN

Artikel 13:

Behoudens andersluidende wettelijke of decretale bepalingen beslist het college van burgemeester en schepenen over alle uitzonderingen en bezwaren i.v.m. de toepassing van dit reglement.  

Daarna wordt de uitzondering of het bezwaar voor verdere en definitieve behandeling overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen. Indien binnen de 180 kalenderdagen na het indienen van een uitzondering of bezwaar geen beslissing wordt genomen door het college van burgemeester en schepenen, wordt het bezwaar als verworpen beschouwd en de uitzondering als onaanvaard beschouwd.