Coronasubsidie consumptiebudget kwetsbare doelgroepen

Parent Previous Next

Reglement coronasubsidie consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen

Artikel 1: (Doel en situering)

De Vlaamse regering stelt een budget ter beschikking om de gevolgen van de corona-crisis te milderen voor kwetsbare gezinnen. Met deze ingreep wensen ze ook de lokale handelaren te stimuleren.

Het OCMW van Middelkerke wil dit budget inzetten door bestaande waardebonnen ter beschikking te stellen van gezinnen met een beperkt inkomen.

Artikel 2: (doelgroep)

Voor de aanvrager zijn volgende voorwaarden van toepassing op het ogenblik van toekenning van de waardebonnen:

1° De aanvrager dient voor zijn/haar hoofdverblijfplaats ingeschreven te zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente Middelkerke en er ook effectief te verblijven.


2° De aanvrager dient te behoren tot één van de volgende categorieën:

Volgende categorieën zijn hier wettelijk in opgenomen:

Leefloon of gelijkgestelde steun van het OCMW gedurende drie volledige en ononderbroken maanden.

Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of gewaarborgd inkomen voor bejaarden.

Tegemoetkoming voor personen met een handicap (integratietegemoetkoming of  inkomensvervangende tegemoetkoming of tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden).

Toeslag voor kinderen met een handicap of aandoening met een erkenning van minstens 66 % ongeschiktheid of vier punten op de eerste pijler van de medisch sociale schaal.Artikel 3: (bewijsstukken)

De aanvrager voegt bij de aanvraag minstens één van de volgende bewijsstukken:

Artikel 4:

De waardebonnen kunnen aangevraagd worden via het daarvoor voorziene typeformulier vanaf 01 oktober 2020 tot uiterlijk 30 juni 2021.

Artikel 5:

De waardebon is geldig bij de deelnemende handelaars in Middelkerke (op basis van de lijst bijgehouden en gecoördineerd door de gemeentelijke dienst lokale economie).

Artikel 6:

Een waardebon heeft een waarde van €5.

Een gezin dat behoort tot de doelgroep krijgt 4 waardebonnen (totaal € 20) per gezinslid.

Artikel 7:

De waardebon is geldig van ten vroegste de datum van inwerkingtreding van dit reglement of vanaf de datum van aflevering van de waardebon indien die datum later is dan de datum van inwerkingtreding van dit reglement.

De waardebon is geldig tot de geldigheidsdatum vermeld op de bon, maar uiterlijk tot en met 30 september 2021.

Artikel 8:

Een ongebruikte waardebon wordt niet omgeruild of terugbetaald.

Artikel 9: (terugbetaling aan handelaars)

De waardebonnen worden door de handelaars aan het gemeentebestuur bezorgd in een gesloten omslag met vermelding van de naam van de handelszaak en het rekeningnummer, maximaal 3 maanden na vervaldatum van de waardebon.

Het gemeentebestuur stort binnen de 4 weken het overeenstemmend bedrag op rekening van de handelaar.

Artikel 10: (betwistingen)

Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door het college van burgemeester en schepenen, tenzij andere overheden bevoegd zijn.

Artikel 11: (privacy)

De persoonsgegevens verwerkt in het kader van de aangeboden waardebonnen worden met zorgvuldigheid en respect voor de privacy behandeld en beveiligd. Het gemeentebestuur van Middelkerke volgt hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR) en de Belgische privacywet.

Concreet betekent dit onder meer dat:

Een meer uitgebreid overzicht van het beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt men terug op www.middelkerke.be .