Compostvaten en -bakken

Gemeente ›› Milieu ››
Parent Previous Next

Retributiereglement voor het leveren van compostvaten en -bakken via de gemeente

Artikel 1 - Principe:

De gemeente levert tegen gereduceerde kostprijs compostvaten (met beluchtingsstok) en tegen reële kostprijs compostbakken en aanbouwmodules (zonder beluchtingsstok) aan gezinnen die in de gemeente wonen of er een tweede verblijf bezitten en er zich toe verbinden om het keuken- en tuinafval van het gezin te composteren.

Artikel 2 - verkoopprijs:

Artikel 3– aanvraag- en leveringsprocedure:

Artikel 3 - Voorwaarden:

Artikel 4

Dit reglement gaat in op 01/08/2015.en kan jaarlijks herzien worden.

Artikel 5 - Betwistingen en slotbepalingen:

Alle betwistingen in het kader van dit reglement worden beslecht door het college van burgemeester en schepenen.