Bovengronds parkeren Shop & Go

Gemeente ›› Financiën ››
Parent Previous Next

Retributieverordening op het bovengronds parkeren  - Shop & go parkeerplaatsen

Artikel 1:     

Vanaf 1 juni 2021 wordt een gemeentelijke retributie gevestigd op het parkeren van motorvoertuigen op plaatsen waar de beperking van de parkeertijd geregeld is overeenkomstig artikel 27.1-27.3 van het K.B. van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, hierna ‘Wegcode’ genoemd:     

Onder motorvoertuig wordt verstaan: elk voertuig dat uitgerust is met een motor, bestemd om op eigen kracht te rijden (artikel 2.16 van de Wegcode).


KORT PARKEREN

Artikel 2: Shop & go parkeerplaatsen (parkeerduur beperkt tot 30 minuten)

De retributie ‘shop & go parkeerplaatsen’ is van toepassing op plaatsen aangeduid door de signalisatie fig. E9a met onderbord '30 min.' overeenkomstig art. 27.1 (KB van 1/12/75 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer).    

Artikel 3: parkeerduur

Op de shop & go parkeerplaatsen wordt de parkeerduur beperkt tot 30 minuten.   De voertuigen worden automatisch gedetecteerd door middel van een sensor .

Het softwarematig vaststellen van een langere parkeertijd dan toegestaan leidt tot toepassing van een forfaitair dagtarief van € 50.  Hiertoe wordt een retributie door de bevoegde parkeerwachter aangebracht op de voorruit van het voertuig, of als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig en dient betaald te worden in overeenstemming met de richtlijnen op de retributie.

Artikel 4: Betalingsmodaliteiten

De retributie bij toepassing van het ‘forfaitair dagtarief’ dient te worden betaald binnen de tien kalenderdagen overeenkomstig de richtlijnen vermeld op het bericht dat door de aangestelde van de gemeente achter de voorruit, of als er geen voorruit is op het voorste gedeelte van het motorvoertuig, wordt aangebracht.

Artikel 5: Retributieplichtige

De retributie ‘kort parkeren shop & go parkeerplaatsen’ is hoofdelijk verschuldigd door de houder van de nummerplaat van het motorvoertuig en de gebruiker van het motorvoertuig.

ALGEMENE BEPALINGEN RETRIBUTIE

Artikel 6: Invorderingsprocedure

Bij niet-betaling of onvolledige betaling van de retributie zoals bepaald in onderhavig reglement verstuurt de gemeente een (niet-aangetekende) aanmaning om het bedrag binnen de 10 kalenderdagen te vereffenen.  Er worden geen dossierkosten aangerekend voor de eerste aanmaning.

Indien noodzakelijk bij niet-betaling of onvolledige betaling na verstrijken van bovenstaande betalingstermijn, verstuurt de gemeente aangetekend een tweede en tevens laatste aanmaning die geldt als ingebrekestelling om het bedrag binnen de 30 kalenderdagen te vereffenen.

Bij deze laatste aangetekende aanmaning wordt een bedrag van € 25 per parkeerretributie als dossierkost aangerekend.

Indien na het verstrijken van de betalingstermijn vermeld in het aangetekend schrijven geen betaling volgt of er geen afbetalingsplan werd afgesproken of het afbetalingsplan niet wordt gerespecteerd, wordt de schuld ingevorderd bij wet of decreet voorziene procedures en wordt het dossier overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen.

In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het arrondissement van Brugge bevoegd.

De kosten van de gedwongen invordering vallen ten laste van de in gebreke blijvende schuldenaar.

Artikel 7: Klachten en geschillen

Eventuele klachten met betrekking tot de retributie moeten schriftelijk en gemotiveerd ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, dat erover beslist. De klacht of het protest moet ingediend worden binnen de 30 dagen na de datum van verzending van de retributie. Bij gebrek aan klacht of protest wordt de retributie als onbetwist en opeisbaar beschouwd.

Artikel 8: wetgeving privacy

De persoonsgegevens verwerkt in het kader van dit retributiereglement worden met zorgvuldigheid en respect voor de privacy behandeld en beveiligd. Het gemeentebestuur van Middelkerke volgt hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR) en de Belgische privacywet.

Concreet betekent dit onder meer dat:

Een meer uitgebreid overzicht van het beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt de retributieplichtige terug op www.middelkerke.be.

Artikel 9: bekendmaking

Dit reglement wordt door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de webtoepassing bekendgemaakt werd.

De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de bekendmaking van het reglement op de webtoepassing van de gemeente.