Bovengronds parkeren

Gemeente ›› Financiën ››
Parent Previous Next

Retributieverordening op het bovengronds parkeren

Artikel 1: Situering

§1. Vanaf 1 juli 2011 wordt een gemeentelijke retributie gevestigd op het parkeren van motorvoertuigen op plaatsen waar de beperking van de parkeertijd geregeld is overeenkomstig artikel 27.1-27.3 van het K.B. van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, hierna ‘Wegcode’ genoemd:

a) in zones en op de openbare weg waar parkeren toegelaten is en een blauwe zonereglementering van toepassing is;

b) in zones en op de openbare weg waar betalend parkeren van toepassing is;

§2. Onder motorvoertuig wordt verstaan: elk voertuig dat uitgerust is met een motor, bestemd om op eigen kracht te rijden (artikel 2.16 van de Wegcode).

[§3. Onder kampeerwagen wordt verstaan: elk voertuig waarvan waarvan de constructie woonaccommodatie omvat die ten minste uit de volgende uitrusting bestaat:

Deze uitrusting moet vast bevestigd zijn; de tafel mag echter zodanig zijn ontworpen dat zij gemakkelijk kan worden verwijderd (toegevoegd GR 12/03/2015(3)).]

Artikel 2: Parkeren voor eigen garage en oprit

Wanneer men de wagen parkeert voor een garage of oprit, waarvan de nummerplaat van het voertuig duidelijk zichtbaar en leesbaar op de garagepoort of private parkeerplaats is aangebracht, gelden geen tijdsduurbeperkingen en is er geen retributie verschuldigd overeenkomstig deze verordening.
[Artikel 2bis: Parkeren door zorgverstrekkers voor garage en oprit

Dit retributiereglement bovengronds parkeren is niet van toepassing op de zorgverstrekkers die hun voertuig op rechtmatige wijze hebben geparkeerd in toepassing van het gemeentelijk reglement ‘Parkeer & Zorg’. (toegevoegd GR 13/07/2013(8))]

TITEL 1: PARKEREN IN DE BLAUWE ZONE

Hoofdstuk 1. Retributie parkeren in zones met beperkte parkeertijd (blauwe zone)

Artikel 3: Toepassingsgebied

De retributie “tarief blauwe zone” is van toepassing in zones met beperkte parkeertijd  (blauwe zones) en op de openbare weg met blauwe zonereglementering zoals bepaald in artikel 27.1 en 27.2 van de wegcode en zoals vastgelegd in de aanvullende politiereglementen op het parkeren.

De blauwe zonereglementering is van kracht alle dagen van 9 uur tot en met 18 uur (ook op zaterdagen, zondagen en feestdagen en tijdens de schoolvakanties).

Artikel 4: Tarief retributie

De retributie voor het parkeren in de blauwe zone wordt als volgt vastgesteld:

* Tarief 1:

gratis, maximaal 2 uur of voor de maximale duur die toegelaten is door de verkeersborden.

* Tarief 2:

een forfaitair bedrag van € 25 per dag voor elke periode die langer is dan deze die gratis is, nl. 2 uur of de maximale duur die is toegelaten door de verkeersborden.

Wordt gelijkgesteld met een periode die langer is dan twee uur of langer is dan de maximale duur die is toegelaten door de verkeersborden, waarop de retributie van tarief 2 wordt geheven:

De door de gebruiker gewenste parkeerduur wordt vastgesteld door het zichtbaar aanbrengen achter de voorruit van het motorvoertuig, of als er geen voorruit is op het voorste gedeelte van het motorvoertuig, van de Europese parkeerschijf, overeenkomstig artikel 27.1.1 van het koninklijk besluit van 1.12.1975.

Het motorvoertuig moet de parkeerplaats verlaten hebben uiterlijk bij het verstrijken van de toegestane parkeertijd.

Artikel 5: Betalingsmodaliteiten

De retributie dient te worden betaald binnen de tien kalenderdagen overeenkomstig de richtlijnen vermeld op het bericht dat door de aangestelde van de gemeente aan de voorruit, of als er geen voorruit is aan het voorste gedeelte van het motorvoertuig, wordt aangebracht.

Artikel 6: Retributieplichtige

De retributie parkeren in blauwe zone is hoofdelijk verschuldigd door de houder van de nummerplaat van het motorvoertuig en de gebruiker van het motorvoertuig.

Hoofdstuk 2: vrijstellingen

A. Algemene vrijstellingen

Artikel 7: Personen met een handicap

Voor de houders van een erkenningskaart voor personen met een handicap, uitgereikt overeenkomstig het ministerieel besluit van 07/05/1999, gelden er binnen de blauwe zone geen tijdsbeperkingen en is geen retributie verschuldigd overeenkomstig titel 1, artikel 4 van deze verordening op voorwaarde dat de erkenningskaart leesbaar op de binnenkant van de voorruit, of als er geen voorruit is op het voorste gedeelte van het motorvoertuig, wordt aangebracht.

Artikel 8: Noodzakelijke en dringende herstellingen

Voor aannemers en ambachtslui die noodzakelijke en dringende herstellingen moeten doen aan een woning of infrastructuur gelegen binnen de blauwe zone, en die dit kunnen staven aan de hand van een bestelbon, oproep of als dit blijkt uit de omstandigheden, is geen retributie verschuldigd overeenkomstig titel 1, artikel 4 van deze verordening voor de duur van deze herstellingen.

Artikel 9: Dienstwagens

Voor dienstvoertuigen van de gemeente Middelkerke, het OCMW Middelkerke, de lokale politie, het Vlaams Gewest en de openbare nutsbedrijven, waarop het logo of het embleem van de dienst duidelijk is aangebracht, gelden er geen tijdsbeperkingen en is geen retributie verschuldigd overeenkomstig titel 1, artikel 4 van deze verordening, voor de duur van de dienstverrichtingen.

B. Vrijstellingen op basis van de gemeentelijke parkeerkaart (met inbegrip van de bewonerskaart)

Artikel 10: Principe van de vrijstelling

De retributie voor parkeren in de blauwe zone overeenkomstig artikel 3 en 4 van dit retributiereglement geldt niet voor de houders van de gemeentelijke parkeerkaart (m.i.v. de bewonerskaart) die hun door de gemeente uitgereikte officiële parkeerkaart, overeenkomstig het ministerieel besluit van 9 januari 2007, zichtbaar aanbrengen achter de voorruit, of als er geen voorruit is op het voorste gedeelte, van het motorvoertuig.

De retributie bedoeld in artikel 3 en 4 is evenwel onverminderd van toepassing indien de gemeentelijke parkeerkaart:

Het gebruik van een gemeentelijke parkeerkaart geeft geen recht op vrijstelling van het betalend parkeren buiten de blauwe zone van de gemeente Middelkerke.

Artikel 11: Geldigheidsvoorwaarden m.b.t. het motorvoertuig

De aanvrager van een gemeentelijke parkeerkaart moet het bewijs voorleggen dat het motorvoertuig op zijn naam is ingeschreven en dat hij er bestendig over beschikt.

Indien het inschrijvingsbewijs van het motorvoertuig niet op naam staat van de aanvrager en het motorvoertuig aldus geen eigendom is van de aanvrager dient de aanvrager van een gemeentelijke parkeerkaart een document voor te leggen waaruit het  bestendig gebruiksrecht over het motorvoertuig blijkt. Dit document is naar gelang het geval:

A. Bedrijfswagens

- een attest van de werkgever waarin de aanvrager bewijst dat hij bestendig over het motorvoertuig beschikt, ingeschreven hetzij op naam van zijn werkgever of ingeschreven op naam van een leasingfirma met dewelke zijn werkgever een leasingovereenkomst heeft afgesloten;

- het voorleggen van de gepubliceerde statuten van de vennootschap als bewijs dat hij werkend vennoot of zaakvoerder is van de vennootschap op wiens naam het motorvoertuig is ingeschreven. De statuten worden aangevuld met een kopie van de leasingovereenkomst als de vennootschap een leasingovereenkomst heeft afgesloten m.b.t. het motorvoertuig.

B. Particuliere motorvoertuigen

- een attest van de verzekeraar van het motorvoertuig waarin bevestigd wordt dat de aanvrager van de bewonerskaart bestuurder is.

- een kopie van de leasingovereenkomst indien de particuliere aanvrager met een geleased motorvoertuig rijdt.

Artikel 12: Geldigheidstermijn

[De gemeentelijke parkeerkaarten hebben een maximale geldigheidstermijn als volgt: tot en met 30/06/2015; vervolgens t.e.m. 30/06/2017 en vervolgens om de twee jaar. (geschrapt en vervangen GR 13/06/2013(26)); (geschrapt en vervangen 12/03/2015(3))].

De gemeentelijke parkeerkaart wordt terugbezorgd aan het gemeentebestuur:

De gemeentelijke parkeerkaart wordt teruggezonden binnen de acht dagen na het feit dat de terugzending rechtvaardigt.

Wanneer het gemeentebestuur een maatregel vaststelt die tot gevolg heeft dat de gemeentelijke parkeerkaart ongeldig wordt, zendt de houder de kaart terug binnen acht dagen na de kennisgeving van de maatregel.

Het gemeentebestuur kan met onmiddellijke ingang de parkeerkaart intrekken bij misbruik of wanneer de houder niet meer voldoet aan de toekenningsvoorwaarden.

Artikel 13: Kostprijs gemeentelijke parkeerkaart en duplicaat

De gemeentelijke parkeerkaarten worden, behoudens anders bepaald in deze verordening, kosteloos verstrekt.

De vervanging van de gemeentelijke parkeerkaart is in de volgende gevallen kosteloos:

De houder van de gemeentelijke parkeerkaart kan een duplicaat verkrijgen wanneer de kaart verloren, vernietigd, beschadigd of onleesbaar is. De beschadigde of onleesbare kaart wordt teruggegeven bij het uitreiken van het duplicaat.

De retributie voor een duplicaat bedraagt  € 30 voor de resterende geldigheidsduur van de parkeerkaart.

Artikel 14: Aanvraag en vorm van de gemeentelijke parkeerkaart

De gemeentelijke parkeerkaarten worden aangevraagd en verlengd via het voorgeschreven aanvraagformulier dat te verkrijgen is via de gemeentelijke website, in de parkeershop of bij de door het college van burgemeester en schepenen aangeduide dienst en via infobrieven.

De gemeentelijke parkeerkaarten kunnen tijdens de openingsuren worden afgehaald in de parkeershop of bij de door het college van burgemeester en schepenen aangeduide dienst.

De gemeentelijke parkeerkaart heeft een gele kleur met zwarte letterdruk. De bewonerskaart, zoals bepaald in artikel 16 heeft een blauwe kleur met zwarte letterdruk.

[De gemeentelijke parkeerkaarten worden gedrukt op A5 formaat. Met ingang vanaf 1 juli 2013 worden de gemeentelijke parkeerkaarten afgedrukt op A-formaat. (geschrapt en vervangen GR13/06/2013(26))].

De gemeentelijke parkeerkaarten worden ondertekend door de burgemeester of de voorzitter van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf. De burgemeester of de voorzitter van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf kan deze bevoegdheid delegeren aan de personeelsleden belast met het parkeerbeheer of aan andere door hem aangeduide personeelsleden. Deze ondertekening kan vervangen worden door een hologram.

De gemeentelijke parkeerkaart zoals bedoeld in deze verordening kan vervangen worden door een elektronisch toezichtsysteem op basis van het kenteken van het voertuig.

Artikel 15: Vervangwagen

Een tijdelijke parkeerkaart wordt kosteloos ter beschikking gesteld aan de houder van een gemeentelijke parkeerkaart die tijdelijk niet over zijn motorvoertuig kan beschikken, maar wel het gebruik heeft van een vervangvoertuig, voor de duur van het gebruik van het vervangvoertuig.

Hiertoe dient de aanvrager van de tijdelijke gemeentelijke parkeerkaart een attest van de garage voor te leggen waarin vermeld staat dat de aanvrager over het motorvoertuig beschikt als vervangwagen, evenals de voorziene duur van het gebruik van het vervangvoertuig.

Indien de verwerking van de gemeentelijke parkeerkaart gebeurt op digitale wijze, wordt - mits het voorleggen van het attest bedoeld in het voorgaande lid, - een tijdelijke link tussen de nummerplaat op de bewonerskaart en de nummerplaat van de vervangwagen gelegd.

Hoofdstuk 3: Specifieke toekenningsvoorwaarden gemeentelijke parkeerkaarten

Artikel 16: Toekenningsvoorwaarden bewonerskaart

§1. Een bewoner heeft recht op een bewonerskaart voor zover hij/zij voldoet aan de volgende cumulatieve voorwaarden:

A) gedomicilieerd zijn binnen de blauwe zone

B) inschrijving van het motorvoertuig op eigen naam of een bestendig gebruiksrecht hebben over een motorvoertuig  overeenkomstig artikel 11.

Om een bewonerskaart te bekomen dient de aanvrager volgende stukken over te maken:

A) identiteitskaart of een kopie van de identiteitskaart

B) een inschrijvingsbewijs van het motorvoertuig op naam van de aanvrager of het bewijs voorleggen dat de aanvrager een bestendig gebruiksrecht heeft over een motorvoertuig overeenkomstig artikel 11.

§2. Per bewonerskaart wordt er slechts één nummerplaat vermeld.

§3. Indien de aanvrager een domiciliewijziging aangevraagd heeft bij de dienst Burgerzaken naar een adres binnen de blauwe zone en deze nog niet volledig administratief is afgehandeld kan de aanvrager, mits het voorleggen van het bewijs van aanvraag van domiciliewijziging, kosteloos een voorlopige bewonerskaart van 3 maanden verkrijgen om te parkeren in de buurt van de nieuwe woonst.

Artikel 17: Toekenningsvoorwaarden gemeentelijke parkeerkaart: tweede verblijvers

§1. Een persoon die eigenaar is van een tweede verblijf heeft recht op maximaal één gemeentelijke parkeerkaart voor zover hij/zij voldoet aan de volgende cumulatieve voorwaarden:

A) eigenaar zijn van een tweede verblijf binnen de zone met parkeerduurbeperking (blauwe zone)

B) inschrijving van het motorvoertuig op eigen naam of een bestendig gebruiksrecht hebben over een motorvoertuig  overeenkomstig artikel 11.

Om een gemeentelijke parkeerkaart te bekomen dient de tweede verblijver volgende stukken over te maken:

A) identiteitskaart of een kopie van de identiteitskaart

B) een inschrijvingsbewijs van het motorvoertuig op naam van de aanvrager of het bewijs voorleggen dat de aanvrager een bestendig gebruiksrecht heeft over een motorvoertuig overeenkomstig artikel 11.

C)  het meest recente betalingsbewijs van de gemeentebelasting op de tweede verblijven van de woongelegenheid.

§2. Per gemeentelijke parkeerkaart voor tweede verblijvers worden max. 2 nummerplaten vermeld.

[Artikel 18: ...(geschrapt GR 13/06/2013(26))]

TITEL 2: BETALEND PARKEREN

Artikel 19: Toepassingsgebied

De retributie ‘betalend parkeren’  is van toepassing op het parkeren van motorvoertuigen op plaatsen met parkeermeters of parkeerautomaten. Op deze plaatsen geschiedt het parkeren op de wijze en onder de voorwaarden die op deze toestellen vermeld zijn.

Artikel 20: Tarieven

[§1. De door de gebruiker gewenste parkeerduur wordt vastgesteld door het zichtbaar aanbrengen achter de voorruit van het motorvoertuig, of als er geen voorruit is op het voorste gedeelte van het motorvoertuig, van het ticket dat de parkeerautomaat afprint na de betaling van de retributie, of door het geven van een betalingsopdracht via het mobiele telefoonnet of via het internet.De retributie is verschuldigd van zodra het motorvoertuig geparkeerd is.

§2. De retributie voor het betalend parkeren, uitgezonderd kampeerwagens, wordt als volgt vastgesteld:

1. kort parkeren op de daartoe vastgestelde openbare wegen:

2. dagparkeren op de daartoe vastgelegde openbare parkings:

De tarieven zijn van toepassing van 9 uur tot 19 uur.

[§2. bis De retributie voor het dagparkeren voor kampeerwagens op de daartoe vastgelegde openbare parking wordt als volgt vastgesteld:

       De tarieven zijn van toepassing van 9 uur tot 19 uur. (toegevoegd GR12/03/2015(3))]

§3. De gebruiker heeft steeds de mogelijkheid om voor volgend forfaitair stelsel zonder parkeertijdbeperkingen te kiezen:

Wordt gelijkgesteld met het vrijwillig gekozen forfaitair tarief (langparkeren):

§4. Is de parkeerautomaat buiten gebruik, dan moet de parkeerschijf worden gebruikt.

Wordt gelijkgesteld met het vrijwillig gekozen forfaitair tarief van €15,00 als de parkeerautomaat buiten gebruik is:

Artikel 21: Betalingsmodaliteiten

De retributie ‘kortparkeren’ en de retributie ‘dagparkeren’ worden betaald via de betaalautomaten en de mogelijkheden die de betaalautomaten voorzien. Het gemeentebestuur kan andere vormen van betaling toestaan, zoals oplaadkaarten, sms-parkeren, … .

De retributie bij toepassing van het ‘forfaitair stelsel zonder parkeertijdbeperkingen’ van €15,00 dient te worden betaald binnen de tien kalenderdagen overeenkomstig de richtlijnen vermeld op het bericht dat door de aangestelde van de gemeente achter de voorruit, of als er geen voorruit is op het voorste gedeelte van het motorvoertuig, wordt aangebracht.

Artikel 22: Retributieplichtige

De retributie ‘betalend parkeren’ is hoofdelijk verschuldigd door de houder van de nummerplaat van het motorvoertuig en de gebruiker van het motorvoertuig.

[ Artikel 22 bis: Toekenningsvoorwaarden gemeentelijke parkeerkaart: zorgverstrekkers

§1. Onder zorgverstrekkers wordt verstaan de door het RIZIV en de Vlaamse Gemeenschap erkende zorgverleners en organisaties die professionele geneeskundige prestaties leveren in de gezondheidszorg.

§2. Een zorgverstrekker heeft recht op een gemeentelijke parkeerkaart voor zover hij/zij voldoet aan de volgend cumulatieve voorwaarden:

Officieel erkend zijn door het RIZIV als erkende zorgverstrekker of organisatie of officieel erkend zijn door de Vlaamse Gemeenschap als erkende zorgverstrekker

Huisbezoeken afleggen in de gemeente Middelkerke

Inschrijving van het motorvoertuig op eigen naam of een bestendig gebruiksrecht hebben over een motorvoertuig overeenkomstig artikel 11

Om een gemeentelijke parkeerkaart te bekomen, dient de zorgverstrekker volgende stukken over te maken:

Identiteitskaart of een kopie van de identiteitskaart

Een inschrijvingsbewijs van het motorvoertuig op naam van de aanvrager of het bewijs voorleggen dat de aanvrager een bestendig gebruiksrecht heeft over een motorvoertuig overeenkomst artikel 11

Bewijs van erkenning door het Riziv (door het Riziv erkende zorgverstrekker of organisatie) of bewijs van erkenning door de Vlaamse Gemeenschap als erkende zorgverstrekker

Verklaring op eer dat de zorgverstrekker huisbezoeken doet in de gemeente Middelkerke

§3. De zorgverstrekker krijgt maximaal één parkeerkaart per voertuig. Op een parkeerkaart kunnen maximaal twee kentekens worden vermeld. Met deze parkeerkaart mag het voertuig maximaal 2 uur gratis parkeren op het volledige grondgebied van de gemeente Middelkerke, in zones met betalend parkeren. De zorgverstrekker moet zijn/haar parkeerschijf gebruiken om de starttijd van het parkeren aan te geven.

De parkeerkaart mag enkel worden gebruikt in het kader van medische en zorgverstrekkende hulp van personen aan huis. Misbruik van de parkeerkaart kan aanleiding geven tot onmiddellijke en definitieve intrekking ervan.

§4. De kostprijs voor een parkeerkaart voor zorgverstrekkers is € 150 en is 2 jaar geldig ( i.e. tot de datum vermeld op de parkeerkaart).

Art. 22 ter: Toekenningsvoorwaarden gemeentelijke parkeerkaart: aannemers

§1. Onder aannemer in de zin van dit reglement wordt verstaan het namens en voor rekening van derden, in uitvoering van een aannemingscontract uitvoeren van ruwbouwactiviteiten; stukadoor-, cementeer- en dekvloeractiviteiten; tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten; dakdekkers- en waterdichtingsactiviteiten; plaatsen/herstellen van schrijnwerk – glazenmaker; algemeen schrijnwerk; eindafwerkingsactiviteiten; installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair en elektrotechnische activiteiten.

§2. Een aannemer heeft recht op een gemeentelijke parkeerkaart, geldig in een zone ‘betalend parkeren’ of blauwe zone, voor zover hij/zij voldoet aan de volgende cumulatieve voorwaarden:

officiële aannemer zijn in de zin van §1 van dit artikel

aannemingswerken uitvoeren op het grondgebied Middelkerke in een zone ‘betalend parkeren’ of blauwe zone

inschrijving van het motorvoertuig op eigen naam of een bestendig gebruiksrecht hebben over een motorvoertuig overeenkomstig artikel 11

Om een gemeentelijke parkeerkaart te bekomen, dient de aannemer volgende stukken over te maken:

Identiteitskaart aanvrager of kopie van de identiteitskaart aanvrager

Een inschrijvingsbewijs van het motorvoertuig op naam van de aanvrager of het bewijs voorleggen dat de aanvrager een bestendig gebruiksrecht heeft over een motorvoertuig overeenkomst artikel 11.

Bewijs dat de aanvrager aannemer is in de zin van §1 van dit artikel (BTW nummer, inschrijving KBO,…)

Bewijs (of verklaring op eer) dat de aanvrager aannemingswerken uitvoert op het grondgebied Middelkerke in een zone ‘betalend parkeren’ of blauwe zone

§3. De gemeentelijke parkeerkaart voor aannemers kost € 5 per dag per motorvoertuig van max. 6m of € 30 per week (van maandag t.e.m. zaterdag) per motorvoertuig van max. 6m.  

De gemeentelijke parkeerkaart voor aannemers kost € 10 per dag per motorvoertuig van min. 6m en max. 12 m of € 60 per week (van maandag t.e.m. zaterdag) per motorvoertuig van min. 6m en max. 12 m.  

De gemeentelijke parkeerkaart voor aannemers kost € 15 per dag per motorvoertuig van min. 12m of € 90 per week (van maandag t.e.m. zaterdag) per motorvoertuig van min. 12m.  

De parkeerkaart mag enkel worden gebruikt in het kader van het aannemingscontract. Misbruik van de parkeerkaart kan aanleiding geven tot onmiddellijke en definitieve intrekking ervan.

§ 4. Deze reglementering geldt enkel voor motorvoertuigen en hun aanhangwagens en dit onverminderd eventuele andere noodzakelijke vergunningen of andere reglementeringen (inname openbaar domein, …) toegevoegd GR 13/06/2013(26))].

TITEL 3: ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 23:Toepassingsgebied

De bepalingen van titel 3 zijn zowel van toepassing op titel 1 als op titel 2 van deze verordening.

[Artikel 24: Invorderingsprocedure

Bij niet-betaling of onvolledige betaling van de retributie zoals bepaald in onderhavig reglement verstuurt de gemeente een (niet-aangetekende) aanmaning om het bedrag binnen de 10 kalenderdagen te vereffenen. Er worden geen dossierkosten aangerekend voor de eerste aanmaning.

Indien noodzakelijk bij niet-betaling of onvolledige betaling na verstrijken van bovenstaande betalingstermijn, verstuurt de gemeente aangetekend een tweede en tevens laatste aanmaning die geldt als ingebrekestelling om het bedrag binnen de 30 kalenderdagen te vereffenen.

Bij deze laatste aangetekende aanmaning wordt een retributie van € 25 per parkeerretributie als dossierkost aangerekend.

Artikel 94 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 geeft de financieel beheerder de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen.

Ten vroegste 30 kalenderdagen na het aangetekend schrijven dat geldt als ingebrekestelling kan de financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen.

In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het arrondissement van Brugge bevoegd.

De kosten van de gedwongen invordering vallen ten laste van de in gebreke blijvende schuldenaar. (toegevoegd GR 12/03/2015(3))]

Artikel 25: Intresten

Vanaf de vervaldag brengt elke niet betaalde retributie bedoeld in dit reglement van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest op tegen de wettelijke intrestvoet.

Artikel 26: Klachten en geschillen

Eventuele klachten met betrekking tot de retributie moeten schriftelijk en gemotiveerd ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, dat erover beslist. De klacht of het protest moet ingediend worden binnen de 30 dagen na de datum van verzending van de retributie.

[...(geschrapt GR 12/03/2015(3))]

Artikel 27: Kennisname

De volledige ‘retributieverordening op het bovengronds parkeren’ is raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.middelkerke.be en ligt ter inzage op het gemeentelijk secretariaat en in de parkeershop of bij de door het college van burgemeester en schepenen aangeduide dienst waar eenieder er tijdens de kantooruren, ter plaatse kennis kan van nemen.

Artikel 28: Uitsluiting van het toepassingsgebied

Dit retributiereglement is niet van toepassing op de ondergrondse parking marktplein Middelkerke.