Bibliotheek - reglement open+

Gemeente ›› Cultuur en bieb ››
Parent Previous Next

Reglement voor het gebruik van Open+

Situering

Open+ is een dienst die beschikbaar is voor gebruikers van de bibliotheek Middelkerke die aan een aantal voorwaarden voldoen.

Open+ is beschikbaar tijdens de Open+ uren, sluitingsdagen en feestdagen. Tijdens evenementen in de bibliotheek is Open+ niet beschikbaar. Deze evenementen worden vooraf aangekondigd op de website van de gemeente.

Tijdens Open+ is er geen personeel in de bib aanwezig en het bibpersoneel is ook niet bereikbaar.

De volgende werkdag lost het bibpersoneel eventuele problemen op. Indien nodig word je gecontacteerd.

Heb je hulp nodig bij je bib-bezoek, maak dan gebruik van de bemande openingsuren.

Wie kan gebruik maken van Open+ ?

Wanneer beschikbaar?

Dag

Uren beschikbaarheid Open+

Maandag

19u30-22u

Dinsdag

19u30-22u

Woensdag

17u30-22u

Donderdag

19u30-22u

Vrijdag

19u30-22u

Zaterdag

13u-22u

Zondag (+ feestdagen en sluitingsdagen)

10u-22u

(Tijdens evenementen in de bibliotheek is Open+ niet beschikbaar. Deze evenementen worden vooraf aangekondigd op de website van de gemeente. Zie ook de rubriek ‘info’.)

(Een kwartier vóór sluitingstijd kan je de bib niet meer binnen. Zie ook rubriek ‘je verlaat de bibliotheek’.)

Wat kan je doen tijdens Open+?

Hoe Open+ gebruiken?

Je komt de bib binnen via de hoofdingang en via deze deur verlaat je ook de bib.

De nooduitgang mag je enkel gebruiken in geval van nood. Het openen van de nooduitgang activeert een alarm. Bij misbruik worden kosten aangerekend.

Je gebruikt je eID om binnen te komen in de bib. Je mag je eID niet doorgeven aan iemand anders. De toegang tot Open+ is strikt persoonlijk én wordt geregistreerd.

Je mag geen andere personen mee naar binnen nemen of de kans geven om mee naar binnen te gaan (behoudens hetgeen voorzien wat (klein)kinderen betreft jonger dan 16 jaar). Je partner moet zijn/haar eigen eID gebruiken.

Wees alert. Als je denkt dat een andere persoon jou naar binnen zal volgen, dan ga je niet naar binnen.

Je bent in de bibliotheek …

Je maakt gebruik van Open+ als een goede huisvader. Het dienstreglement van de bibliotheek blijft van toepassing, behalve als het strijdig is met hetgeen in deze regeling is bepaald.

Als gebruiker van Open+ respecteer je de rust en de orde in de bib. Je respecteert andere gebruikers. De bib is een plek waar alle gebruikers het aangenaam en fijn vertoeven vinden. Help indien nodig een andere gebruiker verder.

Als gebruiker van Open+ draag je zorg voor het bibgebouw. Je opent geen ramen en deuren. Je verplaatst geen meubilair. Je organiseert zelf geen activiteiten en bijeenkomsten. De bib is geen vergaderruimte.

Je verlaat de bibliotheek …

Bij sluitingstijd: via de luidsprekers verneem je dat de bib gaat sluiten. Rond je bezoek af en verlaat de bib zo snel mogelijk. Alle lichten gaan uit, de deuren sluiten automatisch en de alarminstallatie treedt in werking.

Problemen?

In geval van nood neem je je verantwoordelijkheid als burger. Je neemt contact op met de hulpdiensten. Bel de nooddiensten op het nummer 112 of gebruik de app 112 via je smartphone.

Indien een andere gebruiker geweld of agressie gebruikt, verlaat dan onmiddellijk de bib en verwittig indien nodig de politie.

Breng de bib op de hoogte van problemen via het Open+ formulier op de website. Lukt dit niet, stuur dan een mail naar bibliotheek@middelkerke.be of neem de volgende werkdag telefonisch contact op of kom langs tijdens de bemande openingsuren.  

Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van het persoonlijk bezit van de bezoeker of voor gebeurlijke ongevallen.
Het gemeentebestuur is evenmin verantwoordelijk voor beschadiging of verlies van materialen en gegevens, die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de bibliotheekcomputers.

Meer info?

Lees de info i.v.m. Open+ op de website van de gemeente Middelkerke en op het mededelingenbord in de bib.

Bij overmacht omwille van organisatorische, technische en veiligheidsredenen kunnen de openingsuren van Open+ wijzigen zonder communicatie vooraf.

Privacy

Door je als gebruiker van Open+ te registreren, aanvaard je dit reglement.

De bib maakt gebruik van CCTV-camera’s met als doel de bewaking en het toezicht te verzekeren voor veiligheidsdoeleinden en het opsporen van een misdrijf. Door het ondertekenen van het Open+ formulier en het gebruik van Open+ geef je toestemming om gefilmd te worden via de CCTV-camera’s in de bibliotheek. De camerawet van 21 maart 2017 is hier van toepassing.

De persoonsgegevens verwerkt in het kader van dit reglement worden met zorgvuldigheid en respect voor de privacy behandeld en beveiligd. De gemeente Middelkerke volgt hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR genoemd) en de Belgische privacywet.

Betwistingen

Indien je het reglement niet respecteert, dan wordt je toegang tot Open+ tijdelijk geschorst of definitief opgeheven via een besluit van het college van burgemeester en schepenen.
In dringende gevallen kan een schorsing opgelegd worden door de bibliothecaris. Deze schorsing moet door het college van burgemeester en schepenen bekrachtigd worden tijdens een daaropvolgende zitting. Het college beslist ter zake autonoom over de gebeurlijk op te leggen maatregel.

Het college van burgemeester en schepenen regelt alle gevallen die niet uitdrukkelijk in dit reglement zijn voorzien. In dringende gevallen beslist de bibliothecaris. Hij meldt dit aan het college, die de beslissing kan bekrachtigen, aanpassen of teniet doen.