Bibliotheek - dienstreglement

Gemeente ›› Cultuur en bib ››
Parent Previous Next

Dienstreglement  openbare bibliotheek Middelkerke


1. Toegankelijkheid

De openbare gemeentebibliotheek is een basisvoorziening waar elke burger terecht kan met zijn vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning. Ze bemiddelt actief bij het beantwoorden van deze vragen. De openbare bibliotheek is actief inzake cultuurspreiding en cultuurparticipatie. Ze werkt in een geest van objectiviteit en vrij van levensbeschouwelijke, politieke en commerciële invloeden.

Dieren zijn niet toegelaten in de bibliotheek, met uitzondering van geleidehonden.

2. Openingsuren

Gesloten op : Nieuwjaarsdag (1 januari), tweede Nieuwjaarsdag (2 januari), Paasmaandag, Feest van de Arbeid (1 mei), [...(geschrapt GR 12/09/2019(7))], Hemelvaartdag, tweede Pinksterdag, [... geschrapt (gr12/07/2018(9))], Vlaamse Feestdag (11 juli), Nationale Feestdag (21 juli), O.L.V.-Hemelvaart (15 augustus), Allerheiligen (1 november), [... geschrapt (gr12/07/2018(9))]   Wapenstilstand (11 november), Kerstavond (24 december), Kerstdag (25 december), tweede Kerstdag (26 december), Oudejaarsavond (31 december).


[

maandag

09u30 – 12u, 16u – 19u

dinsdag

09u30 – 12u, 16u – 19u

woensdag

09u30 – 12u, 14u – 17u

donderdag

09u30 – 12u, 16u – 19u

vrijdag

09u30 – 12u, 16u – 19u

zaterdag

09u30 – 12u30

zondag

Gesloten

(geschrapt en vervangen GR 14/04/2021(12))]


3. Inschrijving

De inschrijving gebeurt op voorlegging van een geldig identiteitsbewijs en kost €2,50 per jaar. Voor kinderen tot 18 jaar is de inschrijving gratis. [De inschrijving is persoonlijk en individueel. Bij het inschrijven krijgt de gebruiker een lenerspas of de identiteitskaart wordt gebruikt als lenerspas. Bij verlies van de lenerspas wordt een nieuwe afgegeven tegen betaling van € 1,25. (geschrapt en vervangen GR 12/09/2019(7))]. De inschrijving geldt voor alle gemeentelijke bibliotheken van de gemeente Middelkerke. De lener meldt elke adresverandering.

Een klaskaart wordt gratis afgeleverd aan lesgevers die in Middelkerke wonen of die in Middelkerke les geven. Deze kaart geeft recht op uitlening van een aantal aangepaste materialen die gebruikt worden in functie van de lesopdracht.

4.Uitleentermijnen en tarieven

De uitlening van materialen is gratis, behalve voor fictie  op DVD (speelfilms, muziekconcerten, comedy en games).

Het gebruik van de leeszaal is gratis. Sommige referentiewerken mogen enkel ter plaatse worden geraadpleegd.

Leden kunnen gratis gebruik maken van de internetcomputers. De duur van het gebruik is beperkt en wordt geregeld door een geautomatiseerd systeem dat iedereen dezelfde mogelijkheden biedt. De instellingen van het systeem kunnen door de leiding van de bibliotheek worden aangepast in functie van de noden en mogelijkheden.

Het gebruik van het WiFi netwerk is gratis.

Het aantal objecten dat kan uitgeleend worden is maximaal 15.

Per persoon kan terzelfdertijd maximaal één E-reader (toestel om e-boeken te lezen ) [en één oplader voor een E-reader (ingevoegd GR 12/09/2019(7))] worden uitgeleend.

E-boeken van de bibliotheek worden enkel uitgeleend op E-readers van de bibliotheek.

E-boeken van de bibliotheek mogen niet worden overgedragen op een ander apparaat.


Materiaalsoort

Leengeld

Termijn

Verlengen

maning

boeken

gratis

3 weken

2 maal

€ 0,10 per dag

cd

gratis

3 weken

2 maal

€ 0,10 per dag

Multimedia
informatief

gratis

3 weken

2 maal

€ 0,10 per dag

DVD fictie

€ 1

3 weken

neen

€ 0,20 per dag

E-readers

gratis

3 weken

[2 maal (geschrapt en vervangen GR 12/09/2019(7))]

€ 0,20 per dag


Een draagtas kost € 0,50

5. Reserveringen

Klanten kunnen materialen reserveren uit de hoofdbibliotheek en de uitleenposten. Dit kost € 0,50. De aanvragers ontvangen een bericht. Een gereserveerd object wordt twee weken ter beschikking gehouden.

6. Verlengingen

De uitleentermijn van sommige materialen kan verlengd worden op voorwaarde dat het object inmiddels niet gereserveerd werd door een andere gebruiker. Deze verlenging kan ook telefonisch of online gebeuren.

[7.Aanmaningen

Indien de lener de ontleende materialen niet binnen de uitleentermijn terug inlevert moet hij een te-laatgeld betalen vermeerderd met de gebeurlijke verzendingskosten. Na de eerste week wordt een herinneringsbericht gestuurd of gemaild. Na de tweede week wordt een tweede herinneringsbericht gestuurd of gemaild. Na de derde week wordt een derde herinneringsbericht gestuurd of gemaild. Twee weken na het derde herinneringsbericht, wordt het dossier ter afhandeling overgedragen aan de gemeentelijke financiële dienst. Vanaf dat ogenblik moeten alle uitgeleende materialen die nog in bezit zijn worden vergoed. Ze worden afgevoerd uit de collectie van de bibliotheek en worden na vergoeding eigendom van de ontlener.

De procedure via de gemeentelijke financiële dienst loopt als volgt:

Betalingstermijn

De gemeentelijke financiële dienst stuurt een factuur. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen.

Invorderingsprocedure

Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn wordt er binnen de 15 dagen een herinneringsbrief verstuurd. De betaling dient te gebeuren binnen de 15 dagen. De uiterste betalingsdatum wordt vermeld op de brief.

Indien na het verstrijken van betalingstermijn van de 1ste betalingsherinnering geen betaling ontvangen werd, wordt er binnen de 15 dagen een tweede en tevens laatste betalingsherinnering verstuurd die geldt als ingebrekestelling om het bedrag binnen de 15 dagen te vereffenen. Deze betalingsherinnering wordt aangetekend verstuurd en de initiële factuur wordt vermeerderd met een administratieve meerkost van 7,50 euro. Zowel in de 1ste als de 2de herinnering wordt vermeld dat in geval van financiële moeilijkheden er een afbetalingsplan kan worden opgemaakt.

Het afbetalingsplan wordt opgemaakt met de dienstverantwoordelijke eventueel in samenwerking met de sociale dienst van het OCMW. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd en ter goedkeuring voorgelegd aan de financieel directeur, na wiens goedkeuring de afspraken voor alle partijen bindend worden.

Indien na het verstrijken van de betalingstermijn vermeld in het aangetekend schrijven geen betaling volgt of er geen afbetalingsplan werd afgesproken of het afbetalingsplan niet wordt gerespecteerd wordt de schuld ingevorderd bij de wet of decreet voorziene procedures en wordt het dossier overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen, die de mogelijkheid heeft om de dienstverlening stop te zetten.

Klachten m.b.t. factuur

Indien je meent een fout ontdekt te hebben op de factuur, neem je contact op met de contactpersoon van de betreffende dienst. Dit moet gebeuren voor afloop van de betalingstermijn van de betrokken factuur. Indien er geen oplossing gevonden wordt met de betreffende dienst kan je schriftelijk en gemotiveerd je klacht/protest indienen bij het college van burgemeester en schepenen, dat hierover zal beslissen. Deze klacht/dit protest moet ingediend worden binnen de 30 dagen na verzending van de factuur. Bij gebrek aan klacht of protest wordt de factuur als onbetwist en opeisbaar beschouwd.

Betwistingen

In geval van betwistingen zijn de rechtbanken van het arrondissement van Brugge bevoegd.
De kosten van de gedwongen invordering vallen ten laste van de in gebreke blijvende schuldenaar. (geschrapt en vervangen GR 12/09/2019(7))]

8. Leenverkeer tussen bibliotheken

De bibliotheekgebruiker kan materialen aanvragen uit een andere Vlaamse openbare bibliotheek, dan de bibliotheek van Middelkerke. Dit kan via het Inter Bibliothecair Leenverkeer (IBL) en kost  €1,50 per object. Het opvragen van kopieën van tijdschriftartikels via IBL kost € 1,50 per aanvraag.

IBL aanvragen uit wetenschappelijke bibliotheken of bibliotheken uit het buitenland, worden geleverd tegen kostprijs.

9. Fotokopieën, prints

Fotokopieën kosten € 0,10 voor een zwart-wit A4, € 0,20 voor een zwart-wit A3, € 0,50 voor een kleur A4 en € 1 voor een kleur A3.
Computerprints kosten € 0,10

10. Verlies, beschadiging, diefstal

De lener dient zorg te dragen voor de ontleende objecten. Bij verlies, beschadiging of diefstal moet hij de kostprijs van het object betalen.

11. Aankoopsuggesties

De gebruikers mogen zelf suggesties doen voor de aankoop van nieuwe materialen, door middel van “aankoopsuggesties”. De bibliothecaris is door deze suggesties niet gebonden, maar probeert er rekening mee te houden voor zover ze in het aankoopbeleid passen.

12. Uitsluiting uit de bibliotheek

Een bibliotheekgebruiker kan uitgesloten worden indien hij ondanks de aanmaningen verzuimt de ontleende materialen terug te brengen en het vereiste maningsgeld  te betalen, of indien hij de door hem verloren of beschadigde objecten weigert te betalen. Het college van burgemeester en schepenen spreekt de uitsluiting uit, op voorstel van de bibliothecaris.

De bibliothecaris regelt alle gevallen die niet uitdrukkelijk in dit reglement zijn voorzien.

13. Kennisname

Elke ingeschreven gebruiker wordt verondersteld dit dienstreglement te kennen. Elke nieuwe gebruiker ontvangt bij inschrijving een exemplaar van het dienstreglement.

14. Aansprakelijkheid

Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van het persoonlijk bezit van de bezoeker of voor gebeurlijke ongevallen. Het gemeentebestuur  is evenmin verantwoordelijk voor beschadiging of verlies van materialen en gegevens, die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de bibliotheekcomputers.