Beheersorgaan - organiek reglement

Parent Previous Next

Organiek reglement beheersorgaan culturele infrastructuur, musea en bibliotheek

Hoodfstuk 1: Opdracht

Artikel 1

§ 1. Er is in de gemeente een beheersorgaan culturele infrastructuur, musea en bibliotheek, verder kortweg beheersorgaan genoemd.

§ 2. Het beheersorgaan heeft als opdracht de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke bij te staan bij het beheer van de culturele infrastructuur, centrum De Branding, de musea en de bibliotheek.

Hoofdstuk 2: De infrastructuur

Artikel 2

§ 1. De culturele infrastructuur omvat volgende gebouwen:

Naam gebouw

Adresgegevens

Inrichting

Centrum De Zwerver

Dorpsstraat 95
8432 Leffinge

1 polyvalente zaal (incl. artiestenfoyer en –loges)

1 foyer

1 vergader- en regieruimte

Zaal De Kilt

Essex Scottishlaan 3
8434 Westende

1 zaal met keuken

Zaal Ter Zelte

Odiel Spruyttestraat 5
8433 Slijpe

1 zaal (met keuken)

vergaderlokaal

Oud Gemeentehuis

Bruggesteenweg 83/85
8433 Mannekensvere

1 zaal  met keuken

Zaal Scora

Lekestraat 1
8433 Schore

1 zaal met keuken

Gemeenteschool De Bonte Pier

Bonte Pierstraat 2
8432 Leffinge

1 refter

Gemeenteschool ‘t  Lombartje

Schoolstraat 39
8434 Lombardsijde

1 (turn)zaal

1 refterGemeenteschool De Duinpieper

Henri Jasparlaan 29
8434 Westende

1 refter

1 turnzaal

Gemeenteschool ‘t Slijpertje

Odiel Spruyttestraat 5
8433 Slijpe

1 refter

Gemeenteschool De Zandloper

Onderwijsstraat 5
8430 Middelkerke

1 refter


§ 2. De culturele infrastructuur omvat tevens, in beheer van het AGB Middelkerke, centrum De Branding, gelegen Populierenlaan 35, 8430 Middelkerke, exclusief turnzaal, sportzaal, sportkleedkamers en douches.

§ 3. De musea, in beheer van het AGB Middelkerke, omvatten volgende gebouwen:

§ 4. De bibliotheek omvat volgende gebouwen:

Hoofdstuk 3: Doel infrastructuur

Artikel 3

§ 1. De culturele infrastructuur wordt beheerd met het oog op cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en cultuurspreiding ten behoeve van de bevolking en met bijzondere aandacht voor de culturele diversiteit. Deze taken worden geconcretiseerd o.a. in de strategische meerjarenplanning van de gemeente.

§ 2. De bibliotheek is een basisvoorziening waar elke burger terecht kan met zijn vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning, en die actief bemiddelt bij het beantwoorden van deze vragen. De bibliotheek is actief inzake cultuurspreiding en cultuurparticipatie en werkt in een geest van objectiviteit en vrij van levensbeschouwelijke, politieke en commerciële invloeden. Deze taken worden o.a. geconcretiseerd in de strategische meerjarenplanning van de gemeente.

§ 3. De musea voor de geschiedenis van het kusttoerisme (Kusthistories en Les Zéphyrs) hebben als opdracht het verzamelen, het conserveren, het bestuderen en het ontsluiten van het erfgoed dat gelinkt is aan de evolutie van het Vlaamse kusttoerisme. De musea willen de inwoner en bezoeker wijzen op de enorme impact van het toerisme. Ze willen hen eveneens bewust maken van de waarde van dat specifieke erfgoed. Deze taken worden o.a. geconcretiseerd in de strategische meerjarenplanning van de gemeente.

Hoofdstuk 4: Opdrachten

Artikel 4

§ 1. Het beheersorgaan heeft adviesrecht over alle aspecten van het beheer van de infrastructuur, vernoemd in artikel 2 van dit reglement (zoals bij verbouwingswerken, inrichting en uitrusting, het financiële beleid, het opstellen van het huishoudelijk reglement, de concessiecontracten en de huurovereenkomsten, …).

§ 2. Het beheersorgaan heeft ook adviesrecht over de gemeentelijke strategische meerjarenplanning i.v.m. de infrastructuur vernoemd in artikel 2 van dit reglement.

§ 3. Om zijn taken daadwerkelijk te kunnen uitoefenen heeft het beheersorgaan recht op informatie over alle beleidsbeslissingen van de betrokken overheid betreffende de infrastructuur vernoemd in artikel 2 van dit reglement.

Hoofdstuk 5: Samenstelling

Artikel 5

§ 1. Het beheersorgaan wordt samengesteld uit:

1. stemgerechtigde leden;

1.1. afgevaardigden van het gemeentebestuur

1.2. vertegenwoordigers van het culturele veld en de gebruikers:

2. niet stemgerechtigde leden:

2.1. het bevoegd lid van het college van burgemeester en schepenen;

2.2. het personeelslid van de gemeente belast met de secretarisfunctie.

§ 2. De afgevaardigden van het gemeentebestuur worden aangesteld door de gemeenteraad, op voorstel van de politieke fracties, zoals gedefinieerd in artikel 38 van het gemeentedecreet.

§ 3. De hoedanigheid van lid van het beheersorgaan wordt verloren:

§ 5. De gemeenteraad moet overgaan tot een globale hernieuwing van de vertegenwoordigers van het gemeentebestuur in de loop van de zes maanden volgend op de installatie van een nieuwe gemeenteraad.

§ 6. Indien aan een lidmaatschap voortijdig een einde komt, wordt zo spoedig mogelijk in de opvolging voorzien.

Hoofdstuk 6: Voorzitter en ondervoorzitter

Artikel 6

§ 1. Het beheersorgaan kiest onder zijn stemgerechtigde leden bij geheime stemming en bij volstrekte meerderheid een voorzitter en een ondervoorzitter. Kandidaturen dienen minstens een maand voor de verkiezing schriftelijk ingediend te worden bij de secretaris van het beheersorgaan.

§ 2. Minstens een van beiden dient afkomstig te zijn uit de vertegenwoordiging van de gebruikers.

§3. Er kan slechts tot de verkiezing van de voorzitter en de ondervoorzitter worden overgegaan wanneer tenminste 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Er wordt een 2de stemronde georganiseerd bij staking van stemmen of indien geen enkele kandidaat de gewone meerderheid haalt. In dit geval vindt een stemming plaats tussen de twee kandidaten die in de 1ste ronde de meeste stemmen behaalden of -bij gelijkheid van stemmen- alle kandidaten die in dit geval verkeren. De kandidaat met het hoogst aantal stemmen in de 2de stemronde, wordt verkozen. Bij gelijk aantal stemmen is de jongste kandidaat in leeftijd verkozen.

Hoofdstuk 7: Secretariaat

Artikel 7

§ 1. Het beheersorgaan komt ten minste tweemaal per jaar samen en zo dikwijls als nodig om de opdrachten te vervullen.

§ 2. De agenda van de vergadering (met beknopte toelichting over de te behandelen punten) wordt minstens 8 kalenderdagen vóór de dag van de vergadering gestuurd aan alle leden. De verzending gebeurt in principe via mail. In gemotiveerde spoedeisende gevallen kan van deze minimumtermijn afgeweken worden.

§ 3. Van elke bijeenkomst van het beheersorgaan wordt een verslag opgesteld.

§ 4. Een personeelslid van de gemeente, aangeduid door het college van burgemeester en schepen, neemt het secretariaat waar. Dit personeelslid woont de zittingen van het beheersorgaan bij met adviserende stem.

§ 5. De leden en het college van burgemeester en schepenen ontvangen het ontwerpverslag van de vergadering binnen één maand na datum van de vergadering.


Hoofdstuk 8: Wijze van stemmen

Artikel 8:

§1. Alle beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Er kan tot stemmen worden overgegaan als minstens de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Indien dit niet het geval is, kan na een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze beraadslaagd en beslist worden over onderwerpen die voor een tweede maal op de agenda worden geplaatst.

§.2. Beslissingen over personen gebeuren bij schriftelijke geheime stemming.

Hoofdstuk 9: Slotbepalingen

Artikel 9

Aan dit reglement kunnen slechts wijzigingen door de gemeenteraad aangebracht worden, hetzij op voorstel van het beheersorgaan, hetzij na schriftelijk advies van het beheersorgaan.

Het advies wordt geacht gunstig te zijn indien het gemeentebestuur geen antwoord op een adviesvraag ontvangt binnen de 60 kalenderdagen na het versturen van de vraag om advies.