Beeldkwaliteit meergezinswoning Leffinge

Parent Previous Next

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake de beeldkwaliteit bij meergezinswoningen binnen het centrumgebied van Leffinge


Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake de beeldkwaliteit bij meergezinswoningen binnen het centrumgebied van Leffinge.

Definities

Artikel 1

Toepassingsgebied

Artikel 2

Deze verordening is van toepassing op het centrumgebied van Leffinge.

De verordening is van toepassing op:

Werken die geen invloed hebben op het aantal woongelegenheden of op de netto-vloeroppervlakte van de woongelegenheden vallen niet onder het toepassingsgebied van de verordening.

Deze verordening dient samen gelezen te worden met de vigerende plannen van aanleg, vigerende ruimtelijke uitvoeringsplannen of vigerende verkavelingsvergunningen.

Oppervlaktenormen voor woongelegenheden

Artikel 3

Bij het oprichten van nieuwe meergezinswoningen moet de gemiddelde netto vloeroppervlakte van alle woongelegenheden samen minstens 60 m² bedragen met een minimum van 40 m² netto vloeroppervlakte per woongelegenheid.

Perceelsbezetting/perceelsnormering voor woongelegenheden

Artikel 4

Per perceel zijn maximaal 6 woongelegenheden toegelaten.

Samenvoeging van percelen is enkel toegelaten als daardoor de gevelbreedte aan de straat de 12 m niet overschrijdt.  

Bij meergezinswoningen waarvan de gevelbreedte groter is dan 12 m moet de gevelstructuur dusdanig gecompartimenteerd worden opdat een monotoon straatbeeld vermeden wordt.  In het geval van een handelszaak op het gelijkvloers dient de compartimentering enkel te gebeuren vanaf de 2e bouwlaag.

Parkeernormen voor woongelegenheden

Artikel 5

In geval van meergezinswoningen dient per woongelegenheid minstens 1 autostandplaats op het betrokken perceel te worden voorzien, dit voor zover de perceelsconfiguratie dit toelaat.  

Artikel 6

Garagepoorten/doorgangen worden toegelaten vanaf een gevelbreedte van minimum 12 m.
Het college van burgemeester en schepenen kan hierop, in functie van de plaatsgesteldheid en de specifieke omstandigheden van het betreffende straatsegment, uitzonderingen toestaan.  

Artikel 7

De maximale breedte van een garagedoorgang wordt beperkt tot 3 m.

De maximale breedte van een garagepoort wordt beperkt tot 2,5 m.
In functie van handelsactiviteiten kan afgeweken worden van deze maxima.