Bebloemingswedstrijd

Parent Previous Next

Algemeen reglement voor de jaarlijkse bebloemingswedstrijd.

Artikel 1:

Met het oog op de verfraaiing van het straatbeeld in de gemeente Middelkerke wordt een bebloemingswedstrijd georganiseerd.

Er worden vijf categorieën voorzien, als volgt:

  1. voortuinen kleiner dan 75 m²
  2. voortuinen groter dan 75m²
  3. charmetuinen
  4. gevel- en terrasversiering
  5. commerciële zaken (landbouw, handelszaken, bedrijven)

Artikel 2:

Alleen de van op de openbare weg zichtbare verfraaiingen komen voor de wedstrijd in aanmerking.

Artikel 3:

De wedstrijd is voorbehouden aan liefhebbers. De bloemenhandelaars mogen buiten categorie meedoen.

Artikel 4:

Alle inwoners van de gemeente en de tweede verblijvers mogen kosteloos aan de wedstrijd deelnemen.

Artikel 5:

Voor éénzelfde eigendom kan slechts voor 1 categorie ingeschreven worden.

Artikel 6:

Alle deelnemers die meer dan 65% behalen hebben recht op een geldprijs, geschonken door de gemeente.

De modaliteiten ter zake worden geregeld door het college van burgemeester en schepen bij wijze van uitvoeringsmaatregel en binnen de perken van de beschikbare kredieten.

Artikel 7:

Bij de keuring van de tuinen wordt vooral op volgende punten gelet:

  1. algemeen uitzicht
  2. kwaliteit
  3. originaliteit
  4. moeilijkheidsfactor bepaald door externe omstandigheden.

Artikel 8:

De groendienst duidt de jury aan die uit ten minste 3 leden bestaat, waarvan 2 beroeps- of vooraanstaande liefhebbers- tuinbouwers.

Minstens de helft van de juryleden is afkomstig van buiten de gemeente.

De leden van de jury en hun gezinsleden mogen niet aan de wedstrijd deelnemen.

Artikel 9:

De tuinen worden minstens éénmaal gekeurd door de voltallige jury in de periode tussen 15 juni en 15 september.

De beslissing van de jury is onherroepelijk.

Artikel 10:

De uitslag van de wedstrijd zal medegedeeld worden op de jaarlijkse proclamatie en bekendgemaakt worden via de media.

Artikel 11:

De deelnemers worden per brief tot de proclamatie uitgenodigd.

Artikel 12:

De deelnemers die na de keuring meer dan 65% behaalden worden het volgende jaar automatisch ingeschreven in dezelfde categorie en worden daarvan ook schriftelijk op de hoogte gebracht.

Personen die niet langer wensen deel te nemen of willen deelnemen in een andere categorie kunnen dit schriftelijk of telefonisch laten weten bij de gemeentelijke groendienst.

Artikel 13:

In afwijking van voorgaand artikel moeten de deelnemers aan de bebloemingswedstrijd van 2014 zich opnieuw inschrijven voor 1 juni 2014.

Artikel 14:

Door deel te nemen aan deze wedstrijd, gaat de deelnemer akkoord met dit reglement.

Indien de omstandigheden hierom vragen, behoudt het gemeentebestuur van Middelkerke het recht om dit reglement te wijzigen.

Artikel 15:

Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door het college van burgemeester en schepenen, tenzij andere overheden bevoegd zijn.

[Artikel 16: Privacy

De persoonsgegevens verwerkt in het kader van de bebloemingswedstrijd worden met zorgvuldigheid en respect voor de privacy behandeld en beveiligd. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR) en de Belgische privacywet.

Concreet betekent dit onder meer dat:

- de persoonsgegevens enkel worden ingezameld en verwerkt voor de doelen zoals beschreven in het reglement en om de gevraagde informatie te verstrekken;

- de persoonsgegevens niet worden bekend gemaakt aan derden, tenzij de organisator toestemming heeft van de deelnemer of de wet het verplicht;

- de deelnemer steeds het recht heeft om te weten welke persoonsgegevens over hem worden verwerkt, om ze te laten verbeteren of wissen;

- passende veiligheidsmaatregelen worden opgenomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen misbruik of verlies.

Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vind je op www.middelkerke.be. (geschrapt en vervangen gr. 09/05/2019(20))]