Allesbrander

Gemeente ›› Milieu ››
Parent Previous Next

Politiereglement inzake gebruik allesbrander


Artikel 1:

De gebruikers van verwarmingsinstallaties van het type allesbrander moeten ervoor zorgen dat de installatie die ze gebruiken geen luchtverontreiniging veroorzaakt die de gezondheid kan schaden.

Artikel 2:

Het verbranden van afvalstoffen, turf, bruinkool en niet-rookloze kolenagglomeraten in allesbranders voor de verwarming van woningen, werkplaatsen en lokalen is verboden.

Artikel 3:

Het stoken met allesbranders is verboden, indien dit niet de enige warmtebron is in een woning, bij ongunstige meteorologische condities, zoals langdurige temperatuurinversie en windstilte.

Artikel 4:

Het stoken met allesbranders is enkel toegestaan met gebruik van onbewerkt hout en steenkool.

Artikel 5:

De officieren van de gerechtelijke politie, de gemeentelijke politie, de landelijke politie, de rijkswacht en de technische ambtenaren van de gemeente zoals bedoeld in art. 58,1 van het besluit van de Vlaamse Executieve van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning zijn gelast met het toezicht op de naleving van deze verordening en de vaststelling van overtredingen.

Artikel 6:

Onverminderd de door het strafwetboek voorziene straffen zullen overtredingen van de beschikkingen van dit reglement gestraft worden met een geldboete van vijfentwintig frank en/of een gevangenisstraf van 7 dagen.

Artikel 7:

Afschrift van deze politieverordening zal overgemaakt worden aan het Provinciebestuur, de Procureur des Konings te Veurne, de Procureur des Konings te Brugge, de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie van de Politierechtbank te Veurne, de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie van de Politierechtbank te Brugge, de Vrederechter van het Kanton, de Politiecommissaris te Middelkerke en de bevelhebber van de Rijkswachtbrigade te Middelkerke.