Algemene milieubelasting

Gemeente ›› Financiën ››
Parent Previous Next

Algemene milieubelasting – aanslagjaren 2020-2025

Artikel 1: belastbaar feit

Voor een termijn die ingaat op 01/01/2020 en eindigt op 31/12/2025 wordt ten behoeve van de gemeente Middelkerke, een algemene milieubelasting geheven.

Artikel 2: tarieven

Het jaarlijkse bedrag van de milieubelasting wordt als volgt vastgesteld:

- 50,00 EUR per aanslagjaar per pand, waar een persoon in de bevolkingsregisters is ingeschreven;

- 50,00 EUR per aanslagjaar per pand, waar niemand gedomicilieerd is en dat gebruikt wordt als tweede verblijf;

- 50,00 EUR per aanslagjaar en per handels-, nijverheids-, industrie- of landbouwexploitatie of de vrije beroepen of zelfstandige activiteiten voor zover zij niet vallen onder de overige paragrafen van dit artikel;

- 50,00 EUR per aanslagjaar en per begonnen schijf van 20 slaapplaatsen voor kampeerterreinen, hotels, pensions, verhuurders van gemeubelde kamer(s), vakantie-, kinder- en rusthuizen of andere gemeenschappelijke (zomer)verblijfseenheden.

Artikel 3: belastingplichtige

De belasting is solidair verschuldigd door diegene die op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar en/of vruchtgebruiker is of diegene die op dezelfde datum bewoner of uitbater is van het gebouw of inrichting.

Voor de na 1 januari tot stand gekomen of in gebruik genomen gebouwen of inrichtingen is de belasting voor het gehele bedrag verschuldigd op het ogenblik van de betrekking of ingebruikneming.

Artikel 4:

De belasting is jaarlijks en ondeelbaar.

Artikel 5: verkoop

De aanslag gebeurt op basis van de gegevens waarover het college van burgemeester en schepenen beschikt.

Bij verkoop dient de verkoper binnen de twee maanden na het verlijden van de notariële akte het gemeentebestuur schriftelijk een kopie van de notariële akte te bezorgen. Deze kopie omvat minstens volgende gegevens:

Artikel 6: vrijstellingen

De overheidsdiensten van openbaar nut zijn van deze belasting vrijgesteld.

Deze vrijstelling is niet van toepassing op de gedeelten van die gebouwen welke door de beambten van die organismen privaat en voor hun persoonlijk gebruik aangewend worden.

Artikel 7: invordering

De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen.

Artikel 8: bezwaarprocedure

De belastingschuldige kan, op straffe van verval, binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet, tegen deze belasting bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Het bezwaar moet op straffe van nietigheid schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend ingediend worden.

De indiening kan gebeuren door aangetekende verzending, door overhandiging tegen ontvangstbewijs of per email aan ontvangerij@middelkerke.be of elektronische weg, andere dan email indien het daartoe vereiste elektronische platform ter beschikking gesteld wordt door het gemeentebestuur.

De belastingschuldige heeft het recht om gehoord te worden. Indien hij van dit recht wenst gebruik te maken, dan dient hij dit expliciet te vermelden in het bezwaar.

Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven binnen de 15 dagen na ontvangst ervan.

Artikel 9: wetgeving privacy

De persoonsgegevens verwerkt in het kader van dit belastingreglement worden met zorgvuldigheid en respect voor de privacy behandeld en beveiligd. Het gemeentebestuur van Middelkerke volgt hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR) en de Belgische privacywet.

Concreet betekent dit onder meer dat:

Een meer uitgebreid overzicht van het beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt de belastingplichtige terug op www.middelkerke.be.

Artikel 10: bekendmaking

Dit reglement wordt door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de webtoepassing bekendgemaakt werd.

De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de bekendmaking van het reglement op de webtoepassing van de gemeente.