Afgifte administratieve documenten

Gemeente ›› Financiën ››
Parent Previous Next

Belastingreglement op de afgifte van administratieve documenten – aanslagjaren 2020-2025

Artikel 1: belastbaar feit

Er wordt voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 een belasting gevestigd op de afgifte door het gemeentebestuur van administratieve documenten.

Artikel 2: belastingplichtige

De belasting is verschuldigd door de persoon of rechtspersoon aan wie het document door het gemeentebestuur op aanvraag of ambtshalve worden uitgereikt.

Artikel 3: tarieven

Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt:

Afgifte van identiteitsbewijzen:

  • Elektronische identiteitskaart  • Elektronische identiteitskaart voor kinderen < 12 jaar


  • Elektronisch kaarten en elektronische verblijfsdocument afgeleverd aan vreemde onderdanen


  • Biometrische kaarten en verblijfstitels afgeleverd aan vreemde onderdanen van derde landen


  • Attesten van immatriculatieKostprijs aangerekend door de federale overheid + 0,50 EUR


Kostprijs aangerekend door de federale overheid


Kostprijs aangerekend door de federale overheid + 0,50 EUR


Kostprijs aangerekend door de federale overheid + 0,50 EUR

Kostprijs aangerekend door de federale overheid + 0,80 EUR

Afgifte van reispassen:

  • Reispassen voor meerderjarigen  • Reispassen voor minderjarigen (< 18 jaar)


Kostprijs aangerekend door de federale overheid

+ 7,50 EUR


Kostprijs aangerekend door de federale overheid

Afgifte van rijbewijzen (Belgische en internationale):

De belasting blijft dezelfde ongeacht of het om een gewoon of voorlopig rijbewijs gaat of om een duplicaat.

Kostprijs aangerekend door de federale overheid + 5,00 EUR


Afgifte van stedenbouwkundige attesten / inlichtingen:

50,00 EUR per attest of inlichting

Openbaar onderzoek in kader van omgevingsvergunning

€ 7,50/aangetekende zending


Artikel 4: vrijstellingen

Worden van de belasting vrijgesteld:

Artikel 5: betaling

De belasting op de afgifte van identiteitsbewijzen, reispassen en rijbewijzen moet bij de aanvraag van het document contact betaald worden, tegen afgifte van een betalingsbewijs.

De belasting op de afgifte van de andere administratieve documenten moet bij de afgifte van het document contant betaald worden, tegen afgifte van een betalingsbewijs.

Als de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting een kohierbelasting.

Artikel 6: invordering

De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen.

Artikel 7: bezwaarprocedure

De belastingschuldige kan, op straffe van verval, binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet, tegen deze belasting bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Het bezwaar moet op straffe van nietigheid schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend ingediend worden.

De indiening kan gebeuren door aangetekende verzending, door overhandiging tegen ontvangstbewijs of per email aan ontvangerij@middelkerke.be of elektronische weg, andere dan email indien het daartoe vereiste elektronische platform ter beschikking gesteld wordt door het gemeentebestuur.

De belastingschuldige heeft het recht om gehoord te worden. Indien hij van dit recht wenst gebruik te maken, dan dient hij dit expliciet te vermelden in het bezwaar.

Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven binnen de 15 dagen na ontvangst ervan.

Artikel 8: wetgeving privacy

De persoonsgegevens verwerkt in het kader van dit belastingreglement worden met zorgvuldigheid en respect voor de privacy behandeld en beveiligd. Het gemeentebestuur van Middelkerke volgt hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR) en de Belgische privacywet.

Concreet betekent dit onder meer dat:

Een meer uitgebreid overzicht van het beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt de belastingplichtige terug op www.middelkerke.be.

Artikel 9: bekendmaking

Dit reglement wordt door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de webtoepassing bekendgemaakt werd.

De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht van de bekendmaking van het reglement op de webtoepassing van de gemeente.