Adviesraad lokale economie - statuten

Parent Previous Next

Statuten adviesraad lokale economie Middelkerke

Art. 1.

De gemeentelijke adviesraad lokale economie is een erkende adviesraad van de gemeente Middelkerke.

Art. 2 - Doel

De adviesraad lokale economie heeft volgende doelstellingen:

Art.3. - Samenstelling

De adviesraad lokale economie is samengesteld als volgt:

3.1. Stemgerechtigde leden

De adviesraad lokale economie bestaat uit de volgende stemgerechtigde leden:

Stemgerechtigde leden (of de rechtspersoon die zij vertegenwoordigen) moeten een bedrijfszetel hebben in de gemeente Middelkerke.

Stemgerechtigde leden mogen geen gemeenteraadslid zijn of lid van het college van burgemeester en schepenen zijn.

Ten hoogste twee derde van de stemgerechtigde leden  is van hetzelfde geslacht.


Stemgerechte leden die op drie opeenvolgende bijeenkomsten van de adviesraad lokale economie  niet aanwezig zijn en zich niet verontschuldigd hebben kunnen als lid geschrapt worden, indien 2/3 van de stemgerechtigde leden daartoe beslist.

Aan het lidmaatschap van de adviesraad lokale economie komt een einde door:

Binnen de vier maanden wordt in de vervanging voorzien.

3.2. Niet-stemgerechtigde leden

De niet-stemgerechtigde leden zijn:

Art. 4. - Voorzitter

De voorzitter van de adviesraad lokale economie wordt verkozen onder de stemgerechtigde leden via geheime stemming en bij gewone meerderheid. Kandidaturen dienen minstens een maand voor de verkiezing schriftelijk ingediend te worden bij de secretaris van de adviesraad lokale economie.

Art. 5. – Ondervoorzitter

Onder de stemgerechtigde leden worden 2 ondervoorzitters gekozen.

De oudste ondervoorzitter in leeftijd vervangt de voorzitter bij dienst afwezigheid.

Art. 6. - Secretaris

De secretaris van de adviesraad lokale economie  is een ambtenaar van de gemeente, aangesteld door het college van burgemeester en schepenen.

De secretaris is belast met de verslaggeving, de voorbereiding en opvolging van de vergaderingen en in het algemeen de administratieve werking van de adviesraad lokale economie.

... [geschrapt (GR18/12/2019(10))]        

[Art. 6 bis – Penningmeester

De penningmeester van de adviesraad lokale economie is een ambtenaar van de gemeente, aangesteld door het college van burgemeester en schepenen. (ingevoegd GR 18/12/2019(10))]

Art. 7. - Vergaderingen

De voorzitter leidt de vergaderingen en fungeert als woordvoerder namens de adviesraad lokale economie.

De adviesraad lokale economie vergadert minstens tweemaal per jaar, eenmaal in het voorjaar en eenmaal tijdens het najaar.

De voorzitter roept de vergadering samen. De agenda wordt minstens 8 dagen voor de vergadering toegestuurd aan de leden.

Op schriftelijke vraag van minstens 1/3 van de stemgerechtigde leden, dient de voorzitter de vergadering bijeen te roepen ter behandeling van de punten die door die leden werden opgegeven en toegelicht.

De vergaderingen van de adviesraad lokale economie kunnen worden gehouden buiten de normale werkuren en zijn niet openbaar.

Om een vergadering te laten plaatsvinden dient minstens de meerderheid van de stemgerechtigde leden aanwezig te zijn.

Alle verslagen van de vergaderingen worden gezonden aan de leden van de adviesraad lokale economie. Deze verslagen liggen tevens ter inzage op het gemeentehuis en zijn openbaar.

Art 8. - Consensus en stemmingen

Bij het nemen van beslissingen binnen de adviesraad lokale economie zal men steeds streven naar een consensus.

Komt men tot geen consensus dan zullen de beslissingen van de adviesraad lokale economie genomen worden bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige stemgerechtigde leden.

Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

Ingeval van advies aan de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen worden ook de eventuele minderheidsstandpunten opgenomen.

Art. 9. - Contactadres

Het contactadres en het correspondentieadres van adviesraad lokale economie  is het adres van de gemeentelijke dienst tot wiens takenpakket lokale economie behoort.

Art. 10. - Budget

Het gemeentebestuur voorziet jaarlijks op het budget een werkingskrediet voor de adviesraad lokale economie.

Het beheer van het budget wordt administratief opgevolgd door de secretaris.

Een verslag over het beheer van de gelden is jaarlijks ter beschikking van de leden van de adviesraad lokale economie en wordt tevens medegedeeld aan de vergadering.

Art. 11. - Betwistingen

Alle betwistingen in verband met de toepassing van deze statuten worden in eerste instantie behandeld door de adviesraad lokale economie zelf.

Tegen deze beslissingen van de adviesraad lokale economie kunnen de leden schriftelijk beroep aantekenen bij het college van burgemeester en schepenen binnen de vijftien kalenderdagen na het treffen van de bestreden beslissing.

Art. 12. - Wijzigingen

Wijzigingen aan deze statuten gebeuren via een beslissing genomen met een 2/3 meerderheid van de stemgerechtigde leden van de adviesraad lokale economie.