Adviesraad inclusie en toegankelijkheid - statuten

Parent Previous Next

Statuten adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid

Artikel 1: Oprichting en benaming

Er wordt een gemeentelijke adviesraad met de naam “Inclusie en Toegankelijkheid” opgericht.

Artikel 2: Zetel

De zetel van de gemeentelijke adviesraad is gevestigd in het gemeentehuis, Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke.

Artikel 3: Doel en opdrachten

§1 De adviesraad kan:

- op verzoek van het gemeentebestuur ofwel op eigen initiatief adviezen verstrekken betreffende de aangelegenheden die rechtstreeks personen met een beperking in Middelkerke betreffen;

- de inspraak en participatie van personen met een beperking stimuleren en bevorderen;

- de belangen van de personen met een beperking behartigen;

- het overleg en de samenwerking tussen groepen, verenigingen, onderwijsinstellingen en gemeentelijke instanties tot stand brengen;

- een bewustmakingsopdracht vervullen, zowel naar de overheid als naar de bevolking toe;

- activiteiten en initiatieven van en voor personen met een beperking aanmoedigen en stimuleren.

§2 Om de adviesraad in de gelegenheid te stellen de taak als adviesraad naar behoren uit te voeren dient het college van burgemeester en schepenen:

een schriftelijk antwoord te verstrekken binnen 30 kalenderdagen op de adviezen, voorstellen en vragen van de adviesraad;

de nodige administratieve, materiële en financiële steun ter beschikking te stellen ter verwezenlijking van de doelstellingen.

§3 De adviesraad werkt los van alle politieke, ideologische, filosofische, en/of godsdienstige overtuigingen.

§4 De adviesraad is een adviesorgaan en heeft geen beslissingsrecht.

Artikel 4: Samenstelling

§1 De adviesraad is samengesteld uit een algemene vergadering en een dagelijks bestuur.

§2 De algemene vergadering bestaat uit

-Stemgerechtigde leden

-Niet stemgerechtigde leden

De algemene vergadering is bevoegd voor de algemene werking van de adviesraad.

§3 Dagelijks bestuur

Indien de algemene vergadering dit wenst, kan een dagelijks bestuur opgericht worden. Het dagelijks bestuur bestaat minstens uit de voorzitter, de ondervoorzitter en de secretaris.

Het dagelijks bestuur is bevoegd om het dagelijks beheer te voeren van de adviesraad.

§4 Werkgroepen

Indien de algemene vergadering dit wenst kunnen werkgroepen opgericht en ontbonden worden. Elk lid van de adviesraad kan hiervan lid zijn. De leiding van de werkgroep is in handen van de door de algemene vergadering aangestelde persoon, die geregeld verslag uitbrengt aan de voorzitter.

De werkgroepen worden belast met een in tijd en omvang begrensde opdracht en vergaderen volgens eigen ritme.

De werkgroep kan, indien nodig, externe deskundigen betrekken bij het uitvoeren van de opdracht.

§5 Ten hoogste 2/3de van de leden van de adviesraad is van hetzelfde geslacht. Zo niet kan niet op rechtsgeldige wijze advies worden uitgebracht.

Artikel 5: Installatie en werking

§1 Behalve bij de oprichting, wordt de adviesraad samengesteld binnen de zes maanden die volgen op de installatie van de nieuwe gemeenteraad. De uittredende adviesraad blijft bevoegd totdat de nieuwe adviesraad wordt geïnstalleerd.

§2 Op de eerste algemene vergadering van de adviesraad worden de voorzitter, de ondervoorzitter en de penningsmeester verkozen door en onder de stemgerechtigde leden.

§3 Kandidaturen dienen minstens een maand voor de verkiezing schriftelijk ingediend te worden bij de secretaris

§4 Er kan slechts tot de verkiezing, bij geheime stemming, van de voorzitter, ondervoorzitter en penningmeester worden overgegaan wanneer tenminste 2/3de van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Indien het vereiste aantal leden aanwezig is, kunnen de voorzitter, de ondervoorzitter en penningmeester worden verkozen bij gewone meerderheid van stemmen. Er wordt een 2de stemronde georganiseerd bij staking van stemmen of indien geen enkele kandidaat de gewone meerderheid haalt. In dit geval vindt een herstemming plaats tussen de twee kandidaten die in de 1ste ronde de meeste stemmen behaalden of bij gelijkheid van stemmen, alle kandidaten die in dit geval verkeren. De kandidaat met het hoogst aantal stemmen in de 2de stemronde, wordt verkozen.

Artikel 6: Duur van het mandaat

§1 Het mandaat van de leden van de adviesraad duurt maximaal 6 jaar en is onbezoldigd. Deze termijn loopt samen met de legislatuur van de gemeenteraad. De 6 jaar kan verlengd worden indien het lid dit wenst en indien de persoon nog steeds aan de voorwaarden voldoet.

§2 Aan het mandaat wordt een einde gesteld worden bij:

Artikel 7: Vergaderingen

§1 Er worden minstens 2 algemene vergaderingen per jaar gehouden. De voorzitter is verplicht een algemene vergadering te organiseren binnen de 14 dagen op aanvraag van minstens 1/3de van de stemgerechtigde leden.

§2 De agenda van de algemene vergadering wordt vastgelegd door de voorzitter en de secretaris en alle leden krijgen ten laatste 10 werkdagen voor een vergadering de agenda en kunnen tot 7 werkdagen voor de vergadering agendapunten toevoegen.

Artikel 8: Taakomschrijving per functie

§1 De voorzitter

§2 De ondervoorzitter

§3 De secretaris

§4 Penningmeester

Artikel 9: Wijzigingen van de statuten

§1 Over een voorstel tot wijziging van de statuten kan alleen worden beraadslaagd op een vergadering waarbij 2/3de van de stemgerechtigde leden van de Raad aanwezig zijn. De goedkeuring dient met 2/3de van de geldig uitgebrachte stemmen te gebeuren.

§2 De voorgestelde wijzigingen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Artikel 10: Budget

Het gemeentebestuur voorziet jaarlijks op het budget een werkingskrediet voor de adviesraad voor Inclusie en Toegankelijkheid.

Het beheer van het budget wordt administratief opgevolgd door de penningmeester.

Een verslag over het beheer van de gelden is jaarlijks ter beschikking van de leden van de adviesraad en wordt tevens medegedeeld aan de vergadering.

Artikel 11: Betwistingen

Alle betwistingen in verband met de toepassing van deze statuten worden in eerste instantie behandeld door de adviesraad zelf.

Tegen deze beslissingen van de adviesraad kunnen de leden schriftelijk beroep aantekenen bij het college van burgemeester en schepenen binnen de vijftien kalenderdagen na het treffen van de bestreden beslissing.