Adviesraad dierenwelzijn - statuten

Parent Previous Next

Statuten “adviesraad voor Dierenwelzijn Middelkerke”

Artikel 1: Oprichting en benaming

Er wordt een gemeentelijke adviesraad met de naam adviesraad “Dierenwelzijn Middelkerke” opgericht binnen de gemeente Middelkerke en als dusdanig erkend door het gemeentebestuur.

Artikel 2: Zetel

De zetel van de gemeentelijke adviesraad is gevestigd in het gemeentehuis, Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke.

Artikel 3: Doel en opdrachten

§ 1 - De adviesraad:

§ 2 - Om de adviesraad in de gelegenheid te stellen de taak als adviesraad naar behoren uit te voeren dient het college van burgemeester en schepenen:

§ 3 - De adviesraad werkt los van alle politieke, ideologische, filosofische, en/of godsdienstige overtuigingen.

Artikel 4: Samenstelling

§ 1 - De raad voor dierenwelzijn bestaat uit

-Stemgerechtigde leden:

Het college van burgemeester en schepenen stelt bij wijze van uitvoeringsmaatregel een lijst vast van bovenstaande organisaties, verenigingen en personen.

Elke organisatie, vereniging of expert heeft één stem. De organisaties en verenigingen duiden één afgevaardigde en één plaatsvervanger aan.

Ten hoogste twee derde van de vertegenwoordigers van de stemgerechtigde leden mag van hetzelfde geslacht zijn. Zo niet kan niet op rechtsgeldige wijze advies worden uitgebracht.

-Niet-stemgerechtigde leden:

Het aantal leden zonder stemrecht blijft beperkt tot maximaal de helft van het aantal stemgerechtigde leden.

Nieuwe leden worden aangenomen met meerderheid van stemmen door de adviesraad zelf.

§ 2 - Werkgroepen

Indien de adviesraad dit wenst kunnen interne werkgroepen opgericht en ontbonden worden.

Elk lid van de adviesraad kan hiervan lid zijn.

De leiding van de werkgroep is in handen van een door de adviesraad aangestelde persoon, die geregeld verslag uitbrengt aan de voorzitter.

De werkgroepen worden belast met een in tijd en omvang begrensde opdracht en vergaderen volgens eigen ritme.

De werkgroep kan, indien nodig, externe deskundigen betrekken bij het uitvoeren van de opdracht.

Artikel 5: Installatie en werking

§ 1 - Behalve bij de oprichting, wordt de adviesraad samengesteld binnen de zes maanden die volgen op de installatie van de nieuwe gemeenteraad. De uittredende adviesraad blijft bevoegd tot de nieuwe adviesraad wordt geïnstalleerd.

§ 2 - Op de eerste algemene vergadering van de adviesraad worden de voorzitter, de ondervoorzitter en de penningmeester verkozen door en onder de stemgerechtigde leden.

§ 3 - Kandidaturen dienen minstens 30 kalenderdagen voor de verkiezing schriftelijk ingediend te worden bij de secretaris.

§ 4 - Er kan slechts tot de verkiezing, bij geheime stemming, van de voorzitter, ondervoorzitter en penningmeester worden overgegaan wanneer tenminste 2/3de van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Indien het vereiste aantal leden aanwezig is, kunnen zij worden verkozen bij gewone meerderheid van stemmen. Er wordt een 2de stemronde georganiseerd bij staking van stemmen of indien geen enkele kandidaat de gewone meerderheid haalt. In dit geval vindt een stemming plaats tussen de twee kandidaten die in de 1ste ronde de meeste stemmen behaalden of bij gelijkheid van stemmen, alle kandidaten die in dit geval verkeren. De kandidaat met het hoogst aantal stemmen in de 2de stemronde, wordt verkozen. Bij gelijk stemmenaantal wordt de jongste kandidaat in leeftijd verkozen verklaard.

Artikel 6: Vergaderingen

§ 1 - De adviesraad dierenwelzijn vergadert minimaal twee keer per jaar. De voorzitter is verplicht een algemene vergadering te organiseren binnen de 14 dagen op aanvraag van minstens 1/3de van de stemgerechtigde leden. Die aanvraag moet een gemotiveerde agenda bevatten om geldig te zijn.

§2 - Agenda, datum en locatie worden minstens 2 weken op voorhand schriftelijk of per mail bekend gemaakt aan de leden. De agenda van de algemene vergadering wordt vastgelegd door de voorzitter en de secretaris en alle leden kunnen tot 7 werkdagen voor de vergadering agendapunten toevoegen via gemotiveerde schriftelijke vraag aan de voorzitter.

§3 - De algemene vergadering is bevoegd voor de algemene werking van de adviesraad.

Artikel 7: Externe deskundigen

Op voorstel van de adviesraad en/of de voorzitter kunnen externe deskundigen en ervaringsdeskundigen uitgenodigd worden op de vergaderingen van de adviesraad en van de werkgroepen.

Artikel 8: Taakomschrijving per functie

§ 1 - De voorzitter heeft onder andere als taken:

§ 2 - De ondervoorzitter

§ 3 - De secretaris heeft onder andere als taken:

§4 – Penningmeester heeft onder andere als taken:

Artikel 9: Duur van het mandaat

§ 1 - Het mandaat van de leden van de adviesraad duurt maximaal 6 jaar en is onbezoldigd. Deze termijn loopt samen met de legislatuur van de gemeenteraad. De 6 jaar kan verlengd worden indien het lid dit wenst en indien de persoon nog steeds aan de voorwaarden voldoet.

§ 2 - Aan het mandaat wordt een einde gesteld bij:

Artikel 10: Gevolg van de adviezen

De secretaris licht de adviesraad zo spoedig mogelijk schriftelijk in van het gevolg dat door college en/of gemeenteraad werd gegeven aan zijn adviezen (incl. motivering).

Artikel 11: Wijzigingen van de statuten

§ 1 - De statuten van de adviesraad dierenwelzijn kunnen enkel gewijzigd worden door de gemeenteraad.

§ 2 - Wijzigingen van de statuten kunnen steeds worden voorgesteld door de adviesraad. Een voorstel tot wijziging van de statuten kan alleen worden beraadslaagd op een vergadering waarbij 2/3de van de stemgerechtigde leden van de Raad aanwezig zijn. De goedkeuring dient met 2/3de van de geldig uitgebrachte stemmen te gebeuren.

Artikel 12: Huishoudelijk reglement

§ 1 - De adviesraad dierenwelzijn kan nadere regels inzake zijn interne werking vastleggen in een huishoudelijk reglement. Bepalingen van dit huishoudelijk reglement mogen niet in strijd zijn met de statuten.

§ 2 - Het huishoudelijk reglement (inclusief eventuele wijzigingen) wordt ter kennisneming aan het college van burgemeester en schepenen voorgelegd.

Artikel 13: Betwistingen

Alle betwistingen in verband met de toepassing van deze statuten worden in eerste instantie behandeld door de adviesraad zelf.

Tegen deze beslissingen van de adviesraad kunnen de leden schriftelijk beroep aantekenen bij het college van burgemeester en schepenen binnen de vijftien kalenderdagen na het treffen van de bestreden beslissing.

Artikel 14: Budget

Het gemeentebestuur voorziet jaarlijks op het budget een werkingskrediet voor de adviesraad voor  Dierenwelzijn.

Het beheer van het budget wordt administratief opgevolgd door de penningmeester.

Een verslag over het beheer van de gelden is jaarlijks ter beschikking van de leden van de adviesraad en wordt tevens medegedeeld aan de vergadering.

Artikel 15 - Duur en ontbinding

De adviesraad dierenwelzijn is opgericht voor onbepaalde duur.

De eventuele ontbinding ervan behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad en is enkel mogelijk na advies van de adviesraad.