Administratieve sancties

Gemeente ››
Parent Previous Next

Reglement op de gemeentelijke administratieve sancties

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied

Artikel 1

Dit reglement is - behoudens andersluidende bepaling –van toepassing op de artikelen zoals opgesomd in de Algemene Politieverordening (APV) en alle politiereglementen of verordeningen van de gemeente Middelkerke die aanleiding kunnen geven tot een gemeentelijke administratieve sanctie en die voor de bestraffing expliciet of impliciet verwijzen naar dit reglement dat de administratieve sancties regelt.

Artikel 2

Het opleggen van een administratieve sanctie is onderworpen aan de procedurevoorschriften zoals voorzien in de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, verder wet van 24 juni 2013 genoemd.

[Artikel 2 bis

Voor de afhandeling van inbreuken op het politiereglement betreffende stilstaan en parkeren is de procedure van toepassing zoals vastgesteld bij de wet van 24/06/2013. (toegev. GR. 13/05/2020 (10))]

Hoofdstuk 2. Sancties

Artikel 3

§1. Overtredingen van de reglementen of verordeningen opgesomd in artikel 1 kunnen gesanctioneerd worden met één van volgende sancties:

1. Een administratieve geldboete die maximaal 350 euro bedraagt voor een meerderjarige. De minderjarige die de volle leeftijd van zestien jaar heeft bereikt op het ogenblik van de feiten, kan het voorwerp uitmaken van een administratieve geldboete, zelfs wanneer deze persoon op het ogenblik van de beoordeling van de feiten meerderjarig is geworden. Een administratieve geldboete voor een minderjarige bedraagt maximaal 175 euro.

2. De administratieve schorsing van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning.

3. De administratieve intrekking van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning.

4. De tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting.

§2. Deze sancties kunnen niet opgelegd worden indien voor dezelfde inbreuken door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie reeds straffen of administratieve sancties worden bepaald, behoudens wettelijk voorziene uitzonderingen.

Artikel 4

Inbreuken op het plaatsverbod dat de burgemeester kan opleggen conform artikel 134sexies Nieuwe Gemeentewet, zoals voorzien door artikel 47 van de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, kunnen bestraft worden met een administratieve geldboete.

Hoofdstuk 3. Sanctionerend ambtenaar

Artikel 5

De sanctionerend ambtenaar legt de administratieve geldboete op.

Artikel 6

De sanctionerende ambtenaren zijn de titularissen van volgende betrekkingen van de gemeente Middelkerke: [het diensthoofd secretariaat (incl. coördinerende opdracht) en de specialist secretariaat. Mits het goedkeuren van een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenteraden van de betrokken gemeenten kunnen sanctionerende ambtenaren van andere gemeenten aangewezen worden. (geschr. en verv. GR. 13/05/2020 (10)]

In functie van de noodwendigheden kunnen ook andere personeelsleden aangewezen worden als sanctionerend ambtenaar.

De sanctionerend ambtenaar moet daarenboven voldoen aan de wettelijke en reglementair vastgelegde voorwaarden.

Artikel 7

De sanctionerend ambtenaar wordt nominatief door de gemeenteraad aangewezen.

Hoofdstuk 4. vaststellend ambtenaar

Artikel 8

De gemeenteambtenaren die belast worden met het vaststellen van inbreuken die uitsluitend het voorwerp kunnen uitmaken van administratieve sancties worden  aangewezen door de gemeenteraad.

De vaststellend ambtenaar moet daarenboven voldoen aan de nodige voorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid.

Hoofdstuk 5. De procedure

Artikel 9

§1. De administratieve procedure wordt overeenkomstig hoofdstuk 3 van de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, opgestart door de sanctionerende ambtenaar door middel van een aangetekende brief aan de overtreder.

§2. De overtreder wordt in kennis gesteld van de feiten en hun kwalificaties, die hem ten laste worden gelegd, evenals van een kopie van het proces-verbaal of bestuurlijk verslag. In de kennisgeving wordt de overtreder eveneens gewezen op de mogelijkheid tot inzage van zijn dossier en tot bijstand door een raadsman.

§3. De overtreder dient zijn verweerschrift, met een eventueel verzoek tot mondelinge verdediging van zijn zaak, bij een ter post aangetekende zending te versturen uiterlijk de 15de dag na de datum van kennisgeving.

§4. Het verzoek tot mondelinge verdediging van zijn zaak is enkel mogelijk indien het een overtreding betreft die gesanctioneerd wordt met een geldboete die hoger is dan 70 euro. De sanctionerende ambtenaar bepaalt in dit geval de dag waarop dit mondeling onderhoud plaatsvindt.

§5. De vader, moeder en voogden of personen die de minderjarige overtreder onder hun hoede hebben, worden eveneens per aangetekende brief op de hoogte gebracht dat een administratieve procedure geopend wordt. Deze partijen hebben dezelfde rechten als de minderjarige.

Artikel 10

§1. De sanctionerend ambtenaar stelt de betrokkene met een aangetekend schrijven in kennis van de genomen beslissing.

§2. De beslissing van de sanctionerend ambtenaar wordt eveneens per aangetekende brief ter kennis gebracht van de minderjarige en zijn vader en moeder, zijn voogden of personen die er de hoede over hebben.

§3. De beslissing tot het opleggen van een administratieve geldboete heeft uitvoerbare kracht na het verstrijken van één maand vanaf de dag van de kennisgeving zoals bepaald in artikel 30 van de wet van 24 juni 2013, behoudens wanneer hoger beroep wordt aangetekend overeenkomstig artikel 31 van diezelfde wet.

Artikel 11

§1. De minderjarige die de volle leeftijd van 16 jaar heeft bereikt op het ogenblik van de feiten, kan het voorwerp uitmaken van een administratieve geldboete, zelfs wanneer deze persoon op het ogenblik van de beoordeling van de feiten meerderjarig is geworden.

§2. De vader en moeder, voogd of personen die de minderjarige onder hun hoede hebben, zijn burgerlijk aansprakelijk voor de betaling van de administratieve geldboete.

§3. Wanneer een minderjarige verdacht wordt van een inbreuk die bestraft wordt met de administratieve geldboete en de administratieve procedure in gang gezet werd, kan de minderjarige bijgestaan worden door een advocaat, aangeduid door de stafhouder van de orde van advocaten, na een schrijven van de sanctionerend ambtenaar.

§4. De advocaat kan ook aanwezig zijn tijdens de bemiddelingsprocedure.

Hoofdstuk 6. - Herhaling

Artikel 12

De administratieve sanctie wordt proportioneel bepaald in functie van de zwaarte van de feiten die haar verantwoorden en in functie van eventuele herhaling.

Herhaling (recidive) bestaat wanneer de overtreder reeds werd gesanctioneerd voor eenzelfde inbreuk binnen de 24 maanden voorafgaand aan de nieuwe vaststelling van de inbreuk.

Hoofdstuk 7. Samenloop van verscheidene overtredingen binnen één reglement of verordening

Artikel 13

De vaststelling van meerdere samenlopende inbreuken op dezelfde reglementen of verordeningen geeft aanleiding tot één enkele administratieve sanctie in verhouding tot de ernst van het geheel van de feiten.

Hoofdstuk 8. Bemiddeling

Artikel 14

Er wordt een bemiddelingsprocedure voorzien met als doel het voor de overtreder mogelijk maken om, door tussenkomst van een bemiddelaar:

Artikel 15

§1. De bemiddelingsprocedure voor meerderjarigen is facultatief. De bemiddeling kan bovendien enkel voorgesteld worden na toestemming van de overtreder en als er een slachtoffer werd geïdentificeerd.

§2. De bemiddelingsprocedure is verplicht voor minderjarigen. De vader en moeder, voogd of personen die de hoede hebben over de minderjarige, kunnen op hun verzoek de minderjarige begeleiden bij de bemiddeling.

§3. Als de overtreder het aanbod tot bemiddeling weigert of als de bemiddeling faalt, kan de sanctionerende ambtenaar ofwel een gemeenschapsdienst voorstellen, ofwel een administratieve geldboete opleggen.

§4. De uitvoering van de bemiddeling zal worden uitbesteed aan gespecialiseerde organisaties.

De persoon die de bemiddelingsprocedure leidt, kan niet dezelfde zijn als de sanctionerende ambtenaar.

§5. Als de sanctionerende ambtenaar het welslagen van de bemiddeling vaststelt, kan hij geen administratieve geldboete meer opleggen.

Hoofdstuk 9. Gemeenschapsdienst

Artikel 16

Als alternatieve maatregel voor de geldboete wordt naast de bemiddeling ook voorzien in de gemeenschapsdienst.

Een gemeenschapsdienst is een prestatie van algemeen belang uitgevoerd door de overtreder ten gunste van de collectiviteit.

De gemeenschapsdienst wordt omkaderd door een gemeentedienst, een door de gemeente erkende dienst of door een rechtspersoon die door de gemeente wordt aangewezen.

Artikel 17

§1. Indien de sanctionerend ambtenaar het aangewezen acht, kan hij aan de meerderjarige overtreder, mits zijn akkoord of op zijn verzoek, een gemeenschapsdienst voorstellen in plaats van de administratieve geldboete.

§2. De gemeenschapsdienst mag niet meer dan 30 uur bedragen en moet worden uitgevoerd binnen een termijn van zes maanden vanaf de datum van kennisgeving van de beslissing van de sanctionerend ambtenaar.

§3. Zij bestaat uit:

• een opleiding en/of;

• een onbetaalde prestatie onder toezicht van de gemeente of van een door de gemeente aangewezen bevoegde rechtspersoon en uitgevoerd ten behoeve van een gemeentedienst of een publiekrechtelijke rechtspersoon, een stichting of een vereniging zonder winstgevend oogmerk die door de gemeente wordt aangewezen.

Artikel 18

§1. In geval van weigering van het aanbod of falen van de bemiddeling bij een minderjarige, kan de sanctionerend ambtenaar een gemeenschapsdienst voorstellen, zoals voorzien in artikel 718 §3.

§2. De gemeenschapsdienst wordt georganiseerd in verhouding tot de leeftijd en capaciteiten van de minderjarige. De vader en moeder, voogd of personen die de hoede hebben over de minderjarige, kunnen op hun verzoek de minderjarige begeleiden bij het uitvoeren van de gemeenschapsdienst.

§3. De gemeenschapsdienst voor minderjarigen mag niet meer dan 15 uur bedragen en moet worden uitgevoerd binnen een termijn van zes maanden vanaf de datum van kennisgeving van de beslissing van de sanctionerend ambtenaar.

Artikel 19

In geval van niet uitvoering of weigering van de gemeenschapsdienst, kan de sanctionerend ambtenaar een administratieve geldboete opleggen.

Hoofdstuk 10. De administratieve geldboete

Artikel 20

De administratieve geldboete bedoeld in artikel 2 van dit reglement wordt opgelegd door de sanctionerend ambtenaar.

Artikel 21

De inning van de administratieve geldboetes verloopt zoals bepaald in artikel 33 en volgende van de wet van 24 juni 2013.

Artikel 22

§1. De administratieve geldboetes verjaren na vijf jaar, te rekenen vanaf de datum waarop ze betaald moeten worden.

§2. Deze termijn kan gestuit worden zoals bepaald in artikel 43 van de wet van 24 juni 2013.

Hoofdstuk 11. Register

Artikel 23

§1. De gemeente houdt één enkel bestand bij van de natuurlijke personen of rechtspersonen die op basis van het Algemeen Politiereglement, de reglementen en de verordeningen zoals bedoeld in artikel 1 het voorwerp hebben uitgemaakt van een administratieve sanctie, bemiddeling  of gemeenschapsdienst zoals vastgesteld in dit reglement.

§2. De gemeente is verantwoordelijk voor de verwerking van dit bestand.

§3. Dit bestand is bedoeld om het beheer van het geheel van de administratieve sancties zoals bedoeld in dit reglement te verzekeren.

Artikel 24

Het register wordt bijgehouden en de gegevens worden verwerkt overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen ter zake.

Hoofdstuk 12. De administratieve schorsing van een door de gemeente afgegeven toelating of vergunning, de administratieve intrekking van een door de gemeente afgegeven toelating of vergunning, en de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting

Artikel 25

Het college van burgemeester en schepenen kan overeenkomstig artikel 2 van dit reglement bij wijze van administratieve sanctie overgaan tot:

Artikel 26

Indien de inbreuk gesanctioneerd wordt door een in dit hoofdstuk bepaalde sanctie, stuurt de sanctionerend ambtenaar het proces-verbaal door naar het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 27

De sanctionerend ambtenaar verstuurt een voorafgaande verwittiging. Hierin staat dat er een inbreuk werd vastgesteld en dat een sanctie zal opgelegd worden indien de inbreuk wordt gehandhaafd of bij een volgende inbreuk.

De verwittiging moet een uittreksel bevatten van het overtreden reglement en dient per post aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs te gebeuren.

Artikel 28

Vervolgens wordt aan de overtreder per post aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs afgegeven schrijven meegedeeld dat er aanwijzingen zijn dat er nog steeds een inbreuk is en dat het college overweegt een sanctie (schorsing of intrekking (in de zin van opheffing) van de vergunning, sluiting van de instelling) op te leggen.

Bij deze mededeling deelt men ook mee waar en wanneer het dossier kan worden ingekeken, waar en wanneer betrokkene zal worden gehoord, en dat hij zich mag laten bijstaan of vertegenwoordigen door een raadsman.

Artikel 29

De hoorzitting kan maar plaatsvinden als de meerderheid van het college van burgemeester en schepenen aanwezig is.

Van de hoorzitting wordt proces-verbaal gemaakt dat ter ondertekening (met opmerkingenrecht) wordt aangeboden aan de gehoorde(n).

Artikel 30

Alleen de leden van het college van burgemeester en schepenen die aanwezig waren tijdens de volledige duur van de hoorzitting kunnen deelnemen aan de beraadslaging en de stemming over de administratieve sanctie.

Artikel 31

De sanctie wordt aan de overtreder ter kennis gebracht door een aangetekend schrijven ofwel door overhandiging tegen ontvangstbewijs.

Artikel 32

Het besluit is onmiddellijk uitvoerbaar.

Artikel 33

De belanghebbende kan beroep indienen tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen bij de Raad van State.

Hoofdstuk 13. - Slotbepalingen

[Artikel 34

§1. Er wordt een protocolakkoord afgesloten tussen het college van burgemeester en schepenen en het parket van West-Vlaanderen.

§2. Dit protocolakkoord wordt ter bekrachtiging voorgelegd aan de gemeenteraad. Het wordt bij dit reglement gevoegd. Het wordt minstens bekend gemaakt op de website van de gemeente. (toegev. GR. 13/05/2020 (10))]

Artikel 35

§1. Dit reglement is enkel van toepassing op de inbreuken die gepleegd werden na de inwerkingtreding ervan.

§2. De procedures die lopende zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit reglement blijven onderworpen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die van kracht waren op het tijdstip van de inleiding van de procedure.

Artikel 36

Dit reglement treedt in werking op 01/01/2016