Aankoop- en vervolgpremie

Gemeente ›› Huisvesting ››
Parent Previous Next

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Doel van de premie.

Artikel 1:

§1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente Middelkerke, wordt, binnen de perken van het daartoe ingeschreven krediet op het gemeentelijk budget, een premie toegekend die bedoeld is als tussenkomst in de aankoopkosten voor de particuliere personen die op het grondgebied van Middelkerke een woning aankopen.

§2. Het gemeentebestuur verleent een toelage voor de verwerving van een bestaande of een nieuwe woning of voor de bouw van een woning. Deze toelage is de gemeentelijke aankooppremie.

§3. Het gemeentebestuur verleent gedurende 5 opeenvolgende jaren een tussenkomst in de onroerende voorheffing van de woning, vermeld in §2. Deze tussenkomst is de gemeentelijke vervolgpremie.

Definities.

Artikel 2:

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:


Voorwaarden premie.

Artikel 3: voorwaarden aanvrager.

De aankooppremie kan enkel aangevraagd worden door een natuurlijke persoon die aan alle hieronder vermelde voorwaarden voldoet:


Artikel 4: voorwaarden woning/bouwgrond.

De aankooppremie wordt verleend voor de verwerving van een woning of een perceel bouwgrond, die aan alle hieronder vermelde voorwaarden voldoet:

Artikel 5: voorwaarden vervolgpremie.

Om in aanmerking te komen voor de gemeentelijke vervolgpremie, dient men een gemeentelijke aankooppremie te hebben ontvangen en anderzijds blijvend voldoen aan de volgende voorwaarden:


Artikel 6: aanvraag van de premie.

§1. Voor het verkrijgen van de aankooppremie dient een aanvraag ingediend te worden bij het college van burgemeester en schepenen door middel van een formulier ter beschikking gesteld door het gemeentebestuur.

§2. De aankooppremie kan aangevraagd worden zodra de aankoopakte verleden is en dit tot maximum 6 maanden na deze datum.

§3. Voor het verkrijgen van de vervolgpremie moet de premiegerechtigde na de vordering van de jaarlijkse onroerende voorheffing door het Vlaams Gewest een eenvoudige aanvraag richten tot het gemeentebestuur, met de volgende bewijsstukken:

§4. Aanvragers die vanaf 01/01/2014 tot en met de inwerkingtreding van dit reglement aan alle voorwaarden, met uitzondering van de definitie jong gezin, voldeden, kunnen alsnog een aanvraag indienen en dit tot en met 01/07/2016. Voor deze aanvragers wordt een uitzondering gemaakt op artikel 6,§2 van het reglement.


Artikel 7: bedrag van de premie.

§1. De gemeentelijke aankooppremie bedraagt standaard 2500 euro. Wanneer men op het ogenblik van de aanvraag minstens 1 kind ten laste heeft, dan wordt het premiebedrag met 250 euro verhoogd per kind ten laste, met een maximum van 750 euro. Wanneer men een woning aankoopt die opgenomen is in de gemeentelijke inventarissen leegstand, verwaarlozing, ongeschiktheid en/of onbewoonbaarheid en/of opgenomen is in de Vlaamse inventaris ongeschiktheid/onbewoonbaarheid of verwaarlozing, dan wordt het premiebedrag met 250 euro verhoogd.


Basisbedrag

2500 euro

Kind ten laste

+250 euro per kind (met een maximum van 750 euro)

Geïnventariseerde woning

+250 euro


§2. De vervolgpremie bedraagt 50% van het aandeel van het gemeentebestuur in de onroerende voorheffing. Wanneer men minstens één kind ten laste heeft en/of een geïnventariseerde woning heeft aangekocht, bedraagt de vervolgpremie 75% van het aandeel van het gemeentebestuur in de onroerende voorheffing. De vervolgpremie wordt gedurende 5 opeenvolgende jaren uitbetaald.

§3. Bij verwerving via (gedeeltelijke) erfenis en/of schenking, wordt het bedrag van de aankooppremie aangepast pro rata het percentage dat de aankoop uitmaakt ten aanzien van de totale verwerving (bijgevoegd gr 25/07/2016(8)).

Artikel 8: Voorwaarden, verbintenissen en terugbetaling.

§1. De aanvrager geeft toestemming aan de gemeentelijke ambtenaar om alle onderzoeken te laten verrichten voor, tijdens en na de procedure van de premieaanvraag, voor het controleren van de verstrekte gegevens. Weigering tot medewerking aan het onderzoek brengt het verval van het recht op toelage mee.
Het niet verstrekken van de nodige gegevens voor controle of het opgeven van onjuiste gegevens, brengt het verval van het recht op toelage mee.

§2. De gemeentelijke aankooppremie wordt teruggevorderd, vermeerderd met 15% administratieve kosten, indien blijkt dat niet voldaan wordt aan de voorwaarde inzake bewoning binnen de gestelde deadline.

§3. De aanvrager verbindt er zich toe het gedeelte van het bedrag van de totale premie, namelijk de gemeentelijke aankooppremie en de uitbetaalde vervolgpremie, vermeerderd met 15% administratieve kosten, terug te betalen indien hij binnen de 10 jaar na het aanvragen van de gemeentelijke aankooppremie:

§4. Het gedeelte wordt berekend pro rata temporis van het volledig aantal jaren dat de begunstigde van de gemeentelijke aankoop- en/of vervolgpremie effectief in de woning gewoond heeft.

§5. Vervreemding of verkoop van de woongelegenheid binnen de 10 jaar wordt enkel aanvaard in een situatie van overmacht. De uitzondering dient expliciet aangevraagd te worden bij het college van burgemeester en schepenen bij aangetekend schrijven en dient voldoende gemotiveerd te zijn. Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht om de aanvrager van de uitzondering uit te nodigen naar de zitting van het college van burgemeester en schepenen om bijkomende vragen te stellen en uitleg te verschaffen;

§6. Wanneer de familiale situatie van de aanvrager wijzigt, dan dient er enkel een terugbetaling te gebeuren indien alle partners het pand verlaten. Indien een partner in het pand blijft wonen, dan dient er geen premie terugbetaald te worden. De partner die het pand verlaat, wordt niet langer gezien als een premie-aanvrager en komt niet langer in aanmerking voor een eventuele vervolgpremie.

Artikel 9: overige bepalingen.

§1. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van het reglement. Alle betwistingen inzake dit reglement worden autonoom beslecht door het college van burgemeester en schepenen

§2. Dit reglement treedt in werking op 01/02/2016.


Aanvraagformulier gemeentelijke aankooppremie.

Gegevens met betrekking tot de aanvrager.

Aanvrager en partner

Naam en voornaam:                        ……………………………………………………………………

Geboortedatum en geboorteplaats:        ……………………………………………………………………

Rijksregisternummer:                        ……………………………………………………………………

Vorig adres:                                ……………………………………………………………………

Vorige woning was:                        een huurwoning                       eigen woning      

                                                ouderlijke woning


Adres gekochte woning:                ……………………………………………………………………                                                ……………………………………………………………………


Naam en voornaam partner:                ……………………………………………………………………

Geboortedatum en geboorteplaats:        ……………………………………………………………………

Rijksregisternummer partner:                ……………………………………………………………………

Vorig adres partner:                        ……………………………………………………………………

Vorige woning was:        een huurwoning                       eigen woning                                 ouderlijke woning

Burgerlijke stand:                        gehuwd  ……………wettelijk samenwonend ………feitelijk samenwonend


Bankrekeningnummer:                ……………………………………………………………………

Telefoonnummer (overdag):                ……………………………………………………………………

e-mail:                                ……………………………………………………………………


Hebt u kinderen ten laste:                                               ja                                                   neen

Naam en geboortedatum kind (eren):        ……………………………………………………………………

                                               ……………………………………………………………………

                                               ……………………………………………………………………

Vorige eigendommen.

Had u en/of uw partner in de afgelopen 5 jaar een ander onroerend goed in bezit?........

Heeft u en/of uw partner dit onroerend goed nog altijd in bezit?........

Wanneer werd het onroerend goed verkocht?........

Waar was/ is het onroerend goed gelegen?........

Bent/was u volle eigenaar/vruchtgebruiker?........


Gegevens met betrekking tot de woning.

Algemeen.

U vraagt een aankooppremie aan voor:


Hebt u/uw partner reeds in het verleden een gemeentelijke aankooppremie genoten?........

Zo ja, wanneer werd de premie toegekend?........


Bestaande woningen.

Adres van de woning:........

Bouwjaar van de woning:........

Geïnventariseerde(*) woning?                              Ja                                              neen

(*) de woning is opgenomen in een gemeentelijke inventaris van leegstand, verwaarlozing, ongeschiktheid en/of onbewoonbaarheid of een Vlaamse inventaris ongeschiktheid, onbewoonbaarheid en/of verwaarlozing


Kan u de woning onmiddellijk bewonen:               ja                                                 neen

Woont u reeds ter plaatse?                                   ja                                                 neen


Dient de woning gerenoveerd te worden: :            ja                                                 neen

Is een stedenbouwkundige vergunning vereist voor de renovatiewerken:

                                                                              ja                                                 neen

Opgelet! Men dient de woning maximum 2 jaar na de aanvraag van de gemeentelijke aankooppremie te bewonen. De inschrijving in het bevolkingsregister geldt als bewoningsdatum.Nieuw te bouwen woningen.

Adres van de woning:........

Kadastergegevens perceel:........

Datum toekenning bouwvergunning:........

Wanneer denkt u de woning te kunnen betrekken?........


Opgelet! Bij een nieuw te bouwen woning dient men maximum 2 jaar na de aanvraag van de gemeentelijke kooppremie de woning zelf te bewonen. De inschrijving in het bevolkingsregister geldt als bewoningsdatum.


Verdere voorwaarden: opgelet!

De aanvrager geeft toestemming aan de gemeentelijke ambtenaar om alle onderzoeken te laten verrichten voor, tijdens en na de procedure van de premieaanvraag, voor het controleren van de verstrekte gegevens. Weigering tot medewerking aan het onderzoek brengt het verval van het recht op toelage mee.
Het niet verstrekken van de nodige gegevens voor controle of het opgeven van onjuiste gegevens, brengt het verval van het recht op toelage mee.


De gemeentelijke aankooppremie wordt teruggevorderd, vermeerderd met 15% administratieve kosten, indien blijkt dat niet voldaan wordt aan de voorwaarde inzake bewoning binnen de gestelde deadline.


De aanvrager verbindt er zich toe een deel van het bedrag van de totale premie, namelijk de gemeentelijke aankooppremie en de uitbetaalde vervolgpremie, vermeerderd met 15% administratieve kosten, (het bedrag wordt pro rata temporis berekend aan de hand van het aantal jaar dat de begunstigde effectief gewoond heeft in de woning) terug te betalen indien hij binnen de 10 jaar na het aanvragen van de gemeentelijke aankooppremie:Bijgevoegde bewijsstukken.


Volgende bewijsstukken worden aan deze aanvraag toegevoegd:
Datum:                                                        Handtekening aanvrager 1                                                       Handtekening aanvrager 2

Aanvraagformulier gemeentelijke vervolgpremie

Gegevens met betrekking tot aanvrager.

Naam en voornaam:........

Adres:........


Naam en voornaam partner........


Bankrekeningnummer:........

Telefoonnummer:........


Naam en geboortedatum kinderen:        

........

........

........

........


Gegevens met betrekking tot woning.

Wanneer werd de aankooppremie toegekend?........

Voor welke woning?........

Hoeveel keer hebt u de vervolgpremie reeds aangevraagd?........


Bewijsstukken.

Volgende bewijsstukken worden aan deze aanvraag toegevoegd:
Datum:                                                        Handtekening aanvrager 1                                                       Handtekening aanvrager 2